Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Μάι./Αύγουστος 2016

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Μάι./Αύγουστος 2016

eid 2 2016

Περιεχόμενα 46ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Χάρης Τ. Πολίτης, «Η παθητική δωροδοκία ή δωροληψία στην υγεία».

401

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Β2β/οικ. 38642 (Υγείας - Οικονομικών)

ΦΕΚ Β’ 1536/31.05.2016

Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας.

423

Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/οικ. 33766 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 1543/01.06.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18-8-2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

436

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/35539 (Υγείας - Οικονομικών)

ΦΕΚ Β’ 1653/09.06.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β’ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β’ 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’ 3054) και 55471/2013 (Β’ 1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει».

438

Υ.Α. Αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 42968 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 1776/17.06.2016

Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.

439

Υ.Α. Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 47295 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2137/11.07.2016

Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

440

Υ.Α. Αριθμ. Γ5(α)51194 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2219/18.07.2016

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).

442

Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/40426 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2221/18.07.2016

Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων.

445

Υ.Α. Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ. 51916 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2292/25.07.2016

Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων - Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

447

Υ.Α. Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ. 57868 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2464/10.08.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. 9106/5-2-2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

451

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣτΕ 3471/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Δυνάμει του Ν. 3867/2010, το Ελληνικό Δημόσιο έγινε ανάδοχος των χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς τους προμηθευτές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αίτηση ακύρωσης της 2/20964/0023 Α/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην οποία ενσωματώθηκαν οι ΠΥΣ 5 και 10/2012 που απώλεσαν την εκτελεστότητά τους.

452

ΔΕφΑθ 615/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή φαρμακευτικής εταιρείας κατά νοσοκομείου με την οποία ζητεί χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα που απορρέει από συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας για την ανάδειξη χορηγητή αντιδραστηρίων αιμοδοσίας-παθολογοανατομικού, δυνάμει της οποίας έχει εκδώσει 23 τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής.

470

ΔΕφΑθ 1011/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοσοκομείων για την καταβολή τιμήματος από σύμβαση προμήθειας ιατρικών ειδών (αναισθησιολογικών υλικών) που είχε συνάψει με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003.

479

ΔΕφΑθ 1012/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοσοκομείων για την καταβολή τιμήματος από σύμβαση προμήθειας ιατρικών ειδών (καθετήρων) που είχε συνάψει με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης και των Μονάδων Υγείας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003.

483

ΔΕφΑθ 1802/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητική σύμβαση προμήθειας υγειονομικού υλικού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης. Κύρια παρέμβαση τραπεζών.

489

ΔΕφΑθ 2622/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητική σύμβαση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης.

499

ΔΕφΑθ 5809/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητική σύμβαση προμήθειας υγειονομικού υλικού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης. Κύρια παρέμβαση τραπεζών.

500

ΔΕφΘεσσαλ 850/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού μεταξύ φαρμακευτικής εταιρείας και νοσοκομείου. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποστηρίζει ότι εξέδωσε συνολικά 13 τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής και ότι μολονότι παρέδωσε τα είδη που αναφέρονται σε αυτά, το νοσοκομείο αρνείται να της καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα και για το λόγο αυτό ζητεί να της καταβληθεί νομιμοτόκως η αξία των τιμολογίων.

508

ΜΠρΘεσσαλ 8476/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Δυνάμει του Ν. 3867/2010, το Ελληνικό Δημόσιο έγινε ανάδοχος των χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς τους προμηθευτές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αγωγή αποζημίωσης προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητικές συμβάσεις προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού, για την καταβολή χρηματικού ποσού που προκύπτει από την απομείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που υπήχθησαν στο PSI.

516

ΠΠρΘεσσαλ 12582/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου με το οποίο είχε συνάψει συμβάσεις πώλησης υγειονομικού υλικού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης. Επικουρική σωρευτική βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού της αγωγής.

521

ΕιρΑθ 2296/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Ένδική ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, με την οποία υποχρεώνεται το ανακόπτον νοσοκομείο να καταβάλει σε προμηθεύτρια εταιρεία χρηματικό ποσό ως συμβατικό τίμημα δυνάμει άτυπης προφορικής σύμβασης προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού. Η σύμβαση πώλησης δεν είναι άκυρη, δεδομένου ότι εκτελέστηκε και υπήρχε έγγραφη πρόταση για την κατάρτισή της.

539

ΑΠ 91/2016 Προμήθειες νοσοκομείων. Κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας νοσοκομειακού υλικού μεταξύ εταιρείας και νοσοκομείου. Δεκτή η αγωγή της εταιρείας με την οποία ζητούσε το συμβατικό τίμημα. Η ακυρότητα από τη μη τήρηση έγγραφου τύπου κατά την κατάρτιση της σύμβασης αίρεται, καθόσον προηγήθηκε αυτής έγγραφη πρόταση του νοσοκομείου, η οποία έγινε αποδεκτή από την ενάγουσα εταιρεία.

542

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣτΕ (Ολομ.) 1749/2016 Αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.53768/18.6.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων».

545

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

ΣτΕ (Αναστ.) 338/2015 Δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία αποφασίσθηκε η πρόωρη λήξη της τριετούς θητείας του αιτούντος ως Διοικητή νοσοκομείων. Οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων λειτουργών συνάπτονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και η άμεση εκτέλεσή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

557

ΣτΕ 2655/2015 Συμβούλια κρίσης. Αίτηση ακύρωσης καταστάσεων επιλογής ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, κατά το μέρος που με αυτές καθορίζεται η βαθμολογία που έλαβαν οι αιτούντες υποψήφιοι. Η επίμαχη διαδικασία επιλογής αφορούσε σε συγκεκριμένες προσωρινές θέσεις, οι οποίες καταργήθηκαν αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

559

ΣτΕ 3354/2015 Συμβούλια κρίσης. Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου με την οποία ακυρώθηκε απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Επιμελητών Ιατρών ΕΣΥ για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Β’ Χειρουργικής σε νοσοκομείο από τον εκκαλούντα ιατρό.

562

ΣτΕ 3845/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ιατρός μικροβιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ δεν αποδέχθηκε το διορισμό του ως διευθυντής του μικροβιολογικού τμήματος και η Επιτροπή Επιτάξεων του νοσοκομείου, η οποία ενήργησε ως διοικητικό συμβούλιο, εξέδωσε διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής του σχέσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 1397/1983, ενώ στην αποποιηθείσα θέση διορίσθηκε άλλη μικροβιολόγος ιατρός.

567

ΣτΕ 4135/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Αίτηση αναίρεσης απόφασης Διοικητικού Εφετείου, κατά το μέρος που με αυτήν αναγνωρίσθηκε υποχρέωση του αναιρεσείοντος νοσοκομείου να καταβάλει σε νοσοκομειακούς ιατρούς του ΕΣΥ αποζημίωση, λόγω μη καταβολής των οφειλομένων σ’ αυτούς ποσών για όλες τις εφημερίες που πραγματοποίησαν κατά το έτος 1998.

572

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 4137/2015 Ιατροί ΙΚΑ. ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ. Αίτηση αναίρεσης απόφασης Διοικητικού Εφετείου, με την οποία επιδικάσθηκαν ποσά σε ιατρούς του ΙΚΑ ως οικονομικό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 2150/1993.

578

ΑΠ 832/2015 Μισθολογικά ιατρών ΙΚΑ. Αγωγή ιατρών που υπηρετούσαν σε τοπικές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του ΙΚΑ με ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την οποία διεκδικούσαν τη χορήγηση του νοσοκομειακού επιδόματος που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 7 του ν. 2470/1997 και το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3205/2003.

583

ΕΣ (Τμήμα I) 945/2015 Οι ιατροί, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών (ΥΣΑ) που αναγνωρίζονται ως μεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης ισότιμοι των αντίστοιχων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

587

ΑΠ 121/2016 Ιατροί του ΙΚΑ. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 2150/1993 οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ ιατροί, καθώς και οι προσληφθέντες με την ειδική σύμβαση του Ν.Δ. 1204/1972, εφόσον δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις των παρ. 3 και 4 του Ν. 2150/1993, εξομοιώνονται μισθολογικά με τους μόνιμους θεραπευτές του ΙΚΑ και ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΙΚΑ συνυπολογίζεται για την υπαγωγή τους στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο και την παροχή του ανάλογου χρονοεπιδόματος.

593

ΕιρΑθ 92/2016 Αμοιβές ιατρών. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Αγωγή ασθενούς κατά ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία είχε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης ζωής ατυχημάτων και υγείας για απεριόριστο ποσό, με την οποία ισχυρίζεται ότι παρότι υποβλήθηκε σε επεμβατική υστεροσκόπηση και επεμβατική λαπαροσκόπηση-ινομυωματεκτομή λόγω ινομυωμάτων μήτρας, ήτοι επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία εν τούτοις αρνήθηκε να καταβάλει το συνολικό ποσό της καταβληθείσας ιατρικής δαπάνης.

606

ΑΔΕΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣτΕ (Αναστ.) 142/2015 Αδειοδότηση ιατρείων. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου, με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή βεβαίωσης λειτουργίας Πολυϊατρείου. Δεν μπορεί να δοθεί αναστολή εκτέλεσης της απόφασης αναστολής της λειτουργίας του Πολυιατρείου όσον αφορά στο ακτινολογικό τμήμα, για την λειτουργία του οποίου δεν είχε δοθεί άδεια, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με χορήγηση άδειας λειτουργίας και υποκατάσταση της διοίκησης.

608

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΔιατΕισΠρΑθ 48/2015 Έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης. Υποβολή έγκλησης από γονέα και προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη ατόμου που τελούσε σε πνευματική έκπτωση λόγω ρήξεως εγκεφαλικού ανευρύσματος και εκτεταμένης εγκεφαλικής αιμορραγίας που τον κατέστησαν ανάπηρο σε ποσοστό άνω του 80% κατά καθηγητή ψυχιατροδικαστικής, ο οποίος συνέταξε γνωμοδότηση για την πνευματική κατάσταση του υιού του στο πλαίσιο εκδικάσεως αγωγής ακύρωσης δικαιοπραξιών.

615

ΑΜΕΛΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠλημΑθ (Συμβ.) 1777/2016 Ιατρική αμέλεια. Νοσηλευτές. Ασθενής υποβληθείσα σε χειρουργική επέμβαση πρόσθιας αυχενικής δισκεκτομής και σπονδυλοδεσίας, η οποία βρισκόταν ακόμη στο κέντρο ανάνηψης, εμφάνισε δύσπνοια και δυσκολία κατάποσης. Παρά τις επίμονες κλήσεις του συζύγου της ασθενούς, το ιατρικό προσωπικό επέδειξε αδιαφορία.

618

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔιατΕισΕφΑθ 13/2013 Ιατρική αμέλεια. Παθολόγοι. Υπερήλικος ασθενής που παρασύρθηκε από όχημα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αιτιώμενος έντονο θωρακικό πόνο. Ο επιληφθείς ιατρός παθολόγος δεν έδωσε εντολή για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακος και δεν παρήγγειλε την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο λόγω και της προχωρημένης του ηλικίας, αλλά αντίθετα επέτρεψε την έξοδό του από αυτό.

622

ΤρΠλημΝαυπλ 687/2013 Ιατρική αμέλεια. Ειδικευόμενοι. Ανήλικος ασθενής με πόνους στην κοιλιακή χώρα και εμετούς μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του χορηγήθηκαν σπασμολυτικός ορός και αμπούλα με γαστροπροστατευτικό. Επειδή δεν προέκυψαν ανησυχητικά ευρήματα και ο ασθενής ένιωθε καλύτερα αποχώρησε από το κέντρο υγείας και επανήλθε την επόμενη ημέρα για επανεκτίμηση.

623

ΕφΠειρ 402/2014 Ιατρική αμέλεια. Ορθοπεδικοί. Ασθενής που υπέστη κάκωση στην άρθρωση του γονάτου του δεξιού ποδιού του, το οποίο πλέον δεν μπορούσε να εκτείνει, υποβλήθηκε σε επέμβαση αρθροσκοπικής μηνισκεκτομής από ορθοπεδικό χειρουργό. Μετεγχειρητικά, παρουσίασε οίδημα στο πόδι και εισήχθη εκ νέου στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου από σειρά εξετάσεων διαπιστώθηκε η ύπαρξη φλεβικής θρόμβωσης.

627

ΕφΠειρ 756/2014 Ιατρική αμέλεια. Χειρουργοί. Ψευδορκία. Τραυματίας από τροχαίο ατύχημα, με πολλαπλά τραύματα, συντριπτικά κατάγματα άνω άκρων και υγρό στην περιοχή της σπλήνας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σπληνεκτομής.

633

ΕφΘεσ 3429/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Έγκυος που παρουσίασε αιμορραγία στον κόλπο, λόγω αποκόλλησης του πλακούντα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε καισαρική τομή από την οποία γεννήθηκε πρόωρο βρέφος που παρουσίαζε άπνοια και χρειάσθηκε να νοσηλευθεί. Μετά την έξοδο του εμβρύου και τη συρραφή της μήτρας, στη διαδικασία σύγκλεισης των κοιλιακών τοιχωμάτων εμφανίστηκε μεγάλη αιμορραγία, λόγω αδυναμίας της μήτρας να συσπασθεί.

638

ΜΠρΛαρ 56/2014 Ιατρική αμέλεια. Αναισθησιολόγοι. Πρόστηση ιατρού με ιδιωτική κλινική. Ασφαλιστική κάλυψη. Έγκυος εισήχθη σε ιδιωτική κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε καισαρική τομή, καθώς είχε διαπιστωθεί χαμηλή διαφοροποίηση του βασικού καρδιακού ρυθμού του εμβρύου, που επέβαλε τη διενέργεια του τοκετού.

644

ΜΕφΘεσσαλ 318/2015 Ιατρική αμέλεια. Ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλεια του, ακόμη και ελαφρά, εάν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωση επιμελείας του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης.

657

ΜΟΔΧαν 56/2015 Ιατρική αμέλεια. Καρδιολόγοι. Γενικοί ιατροί. Ανήλικη ασθενής σε κατάσταση οξείας μέθης και κατόπιν βιασμού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της τοποθετήθηκαν φλεβοκαθετήρας και ορός δεξτρόζης, ο οποίος ανανεώθηκε τρείς φορές σε διάστημα λίγων ωρών.

658

ΤρΠλημΑθ 14861/2015 Ιατρική αμέλεια. Ορθοπεδικοί. Καρδιολόγοι. Αναισθησιολόγοι. Ασθενής με πολλαπλά κατάγματα, θλάσεις, κακώσεις και αιμορραγία εισήχθη σε ιδιωτική κλινική μετά από τραυματισμό του σε θαλάσσια περιοχή, από ακυβέρνητο σκάφος, και υποβλήθηκε την ίδια ημέρα σε χειρουργική επέμβαση ελέγχου στη αιμορραγίας στο αριστερό άκρο.

670

ΤρΠλημΑθ 23885/2015 Ιατρική αμέλεια. Χειρουργοί. Ασθενής που διαγνώσθηκε με πολύποδα παχέως εντέρου υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση αυτού, ωστόσο μετεγχειρητικά επανεισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονου κοιλιακού άλγους, λευκοκυτάρρωσης και υψηλού πυρετού.

673

ΠλημΚαλαμ 1270/2015 Ιατρική αμέλεια. Επίτοκος που επισκέφθηκε επανειλημμένως νοσοκομείο, παραπονούμενη για επώδυνες συσπάσεις της μήτρας της, υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι αυτές αποτελούσαν προπαρασκευαστικές ωδίνες του οργανισμού της προκειμένου να προετοιμαστεί η μήτρα της για τον επικείμενο τοκετό.

681

ΕιρΕλευσίνας 10/2015 Ιατρική αμέλεια. Σχέση πρόστησης. Οδοντίατροι. Γυναίκα επισκέφθηκε οδοντίατρο για να υποβληθεί σε οδοντιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η εξαγωγή δοντιού και η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Κατόπιν αυτών, συμφώνησε με την οδοντίατρο να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση κάλυψης των προσόψεων των πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου με πορσελάνη και της προκατέβαλε το συμφωνηθέν τίμημα.

692

ΠΠρΑθ 1143/2016 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής που διαγνώσθηκε με τη νόσο Hodgkin (κακοήθης πάθηση του λεμφαδενικού ιστού) απευθύνθηκε σε τράπεζα σπέρματος, προτού υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, καθώς από την τελευταία ενδέχετο να επηρεαστεί αρνητικά η αναπαραγωγική του ικανότητα. Πραγματοποιήθηκε σπερμοληψία και το συλλεγέν γεννητικό υλικό φυλάχθηκε για κρυοσυντήρηση.

701

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣτΕ 3098/2015 Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Τραυματισμός νοσηλεύτριας σε προαύλιο χώρο νοσοκομείου από πτώση κορμού δέντρου, το οποίο έσπασε και την καταπλάκωσε, προκαλώντας της πολλαπλά κατάγματα και κακώσεις. Παράβαση των υποχρεώσεων του νοσοκομείου ως εργοδότη, κατά τα  άρθρα 32 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 και 7 παρ. 1 του Π.Δ. 17/1996, αναφορικά με την ασφάλεια του χώρου εργασίας της παθούσας νοσηλεύτριας.

706

ΑΠ 1201/2015 Εκδιδόμενα άτομα. HIV/AIDS. Καταδίκη εκδιδόμενης γυναίκας, πάσχουσας από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και χρόνια ηπατίτιδα, για την αξιόποινη πράξη της απόπειρας βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση.

710

ΑΠ (Ποιν.) 584/2016 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεους. Ανήλικος μαθητής σε σχολική εκδρομή άρχισε να έχει ισχυρούς πόνους στο υπογάστριο και τους όρχεις μετά από απότομη πτώση του στο στρώμα του κρεβατιού. Οι υπεύθυνοι για τη συνοδεία των μαθητών καθηγητές ήταν αδικαιολόγητα απόντες και παρά τις προσπάθειες των μαθητών και των γονέων τους να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους, αυτοί έδωσαν σημεία ζωής μετά από διάστημα μερικών ωρών.

713

ΜΠλημΒέρ 582/2016 Καταδίκη δημοσιογράφου για διασπορά ψευδών ειδήσεων, λόγω ανάρτησης από αυτόν διαδικτυακού άρθρου στο οποίο ισχυριζόταν πως οι φαρμακευτικές εταιρίες εξαπλώνουν μέσω των εμβολίων τους ιούς, όπως ο καρκίνος, ο HIV, η λευχαιμία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία γεγονότων, προσώπων ή να κατονομάζει πηγές.

723

 

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Χάρης Τ. Πολίτης, «Η παθητική δωροδοκία ή δωροληψία στην υγεία».

401

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Β2β/οικ. 38642 (Υγείας - Οικονομικών)

ΦΕΚ Β’ 1536/31.05.2016

Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών συμβεβλημένων παρόχων υγείας.

423

Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/οικ. 33766 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 1543/01.06.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18-8-2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

436

Κ.Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/35539 (Υγείας - Οικονομικών)

ΦΕΚ Β’ 1653/09.06.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (Β’ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β’ 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β’ 3054) και 55471/2013 (Β’ 1561) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει».

438

Υ.Α. Αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 42968 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 1776/17.06.2016

Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.

439

Υ.Α. Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 47295 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2137/11.07.2016

Διαγραφή απαιτήσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

440

Υ.Α. Αριθμ. Γ5(α)51194 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2219/18.07.2016

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων δημιουργίας υποκατηγορίας Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εντός της κατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.).

442

Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/40426 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2221/18.07.2016

Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων.

445

Υ.Α. Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ. 51916 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2292/25.07.2016

Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων - Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

447

Υ.Α. Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ. 57868 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2464/10.08.2016

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. 9106/5-2-2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β).

451

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣτΕ 3471/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Δυνάμει του Ν. 3867/2010, το Ελληνικό Δημόσιο έγινε ανάδοχος των χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς τους προμηθευτές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αίτηση ακύρωσης της 2/20964/0023 Α/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στην οποία ενσωματώθηκαν οι ΠΥΣ 5 και 10/2012 που απώλεσαν την εκτελεστότητά τους.

452

ΔΕφΑθ 615/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή φαρμακευτικής εταιρείας κατά νοσοκομείου με την οποία ζητεί χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα που απορρέει από συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση προμήθειας για την ανάδειξη χορηγητή αντιδραστηρίων αιμοδοσίας-παθολογοανατομικού, δυνάμει της οποίας έχει εκδώσει 23 τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής.

470

ΔΕφΑθ 1011/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοσοκομείων για την καταβολή τιμήματος από σύμβαση προμήθειας ιατρικών ειδών (αναισθησιολογικών υλικών) που είχε συνάψει με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003.

479

ΔΕφΑθ 1012/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοσοκομείων για την καταβολή τιμήματος από σύμβαση προμήθειας ιατρικών ειδών (καθετήρων) που είχε συνάψει με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Νοσοκομειακής Υποστήριξης και των Μονάδων Υγείας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003.

483

ΔΕφΑθ 1802/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητική σύμβαση προμήθειας υγειονομικού υλικού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης. Κύρια παρέμβαση τραπεζών.

489

ΔΕφΑθ 2622/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητική σύμβαση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης.

499

ΔΕφΑθ 5809/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητική σύμβαση προμήθειας υγειονομικού υλικού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης. Κύρια παρέμβαση τραπεζών.

500

ΔΕφΘεσσαλ 850/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού μεταξύ φαρμακευτικής εταιρείας και νοσοκομείου. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποστηρίζει ότι εξέδωσε συνολικά 13 τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής και ότι μολονότι παρέδωσε τα είδη που αναφέρονται σε αυτά, το νοσοκομείο αρνείται να της καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα και για το λόγο αυτό ζητεί να της καταβληθεί νομιμοτόκως η αξία των τιμολογίων.

508

ΜΠρΘεσσαλ 8476/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Δυνάμει του Ν. 3867/2010, το Ελληνικό Δημόσιο έγινε ανάδοχος των χρεών των νοσοκομείων του ΕΣΥ προς τους προμηθευτές ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. Πληρωμή των προμηθευτών των νοσοκομείων με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Αγωγή αποζημίωσης προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου, με το οποίο είχε συνάψει διοικητικές συμβάσεις προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού, για την καταβολή χρηματικού ποσού που προκύπτει από την απομείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που υπήχθησαν στο PSI.

516

ΠΠρΘεσσαλ 12582/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή προμηθεύτριας εταιρείας κατά νοσοκομείου με το οποίο είχε συνάψει συμβάσεις πώλησης υγειονομικού υλικού, για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία των συμβατικών ειδών που του παρέδωσε σε εκτέλεση της σύμβασης. Επικουρική σωρευτική βάση αδικαιολόγητου πλουτισμού της αγωγής.

521

ΕιρΑθ 2296/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Ένδική ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, με την οποία υποχρεώνεται το ανακόπτον νοσοκομείο να καταβάλει σε προμηθεύτρια εταιρεία χρηματικό ποσό ως συμβατικό τίμημα δυνάμει άτυπης προφορικής σύμβασης προμήθειας ιατροφαρμακευτικού υλικού. Η σύμβαση πώλησης δεν είναι άκυρη, δεδομένου ότι εκτελέστηκε και υπήρχε έγγραφη πρόταση για την κατάρτισή της.

539

ΑΠ 91/2016 Προμήθειες νοσοκομείων. Κατάρτιση συμβάσεων προμήθειας νοσοκομειακού υλικού μεταξύ εταιρείας και νοσοκομείου. Δεκτή η αγωγή της εταιρείας με την οποία ζητούσε το συμβατικό τίμημα. Η ακυρότητα από τη μη τήρηση έγγραφου τύπου κατά την κατάρτιση της σύμβασης αίρεται, καθόσον προηγήθηκε αυτής έγγραφη πρόταση του νοσοκομείου, η οποία έγινε αποδεκτή από την ενάγουσα εταιρεία.

542

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣτΕ (Ολομ.) 1749/2016 Αίτηση ακύρωσης της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.53768/18.6.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων».

545

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

ΣτΕ (Αναστ.) 338/2015 Δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία αποφασίσθηκε η πρόωρη λήξη της τριετούς θητείας του αιτούντος ως Διοικητή νοσοκομείων. Οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων λειτουργών συνάπτονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και η άμεση εκτέλεσή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

557

ΣτΕ 2655/2015 Συμβούλια κρίσης. Αίτηση ακύρωσης καταστάσεων επιλογής ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, κατά το μέρος που με αυτές καθορίζεται η βαθμολογία που έλαβαν οι αιτούντες υποψήφιοι. Η επίμαχη διαδικασία επιλογής αφορούσε σε συγκεκριμένες προσωρινές θέσεις, οι οποίες καταργήθηκαν αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

559

ΣτΕ 3354/2015 Συμβούλια κρίσης. Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου με την οποία ακυρώθηκε απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Επιμελητών Ιατρών ΕΣΥ για την κατάληψη θέσης Επιμελητή Β’ Χειρουργικής σε νοσοκομείο από τον εκκαλούντα ιατρό.

562

ΣτΕ 3845/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ιατρός μικροβιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ δεν αποδέχθηκε το διορισμό του ως διευθυντής του μικροβιολογικού τμήματος και η Επιτροπή Επιτάξεων του νοσοκομείου, η οποία ενήργησε ως διοικητικό συμβούλιο, εξέδωσε διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής του σχέσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 1397/1983, ενώ στην αποποιηθείσα θέση διορίσθηκε άλλη μικροβιολόγος ιατρός.

567

ΣτΕ 4135/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Αίτηση αναίρεσης απόφασης Διοικητικού Εφετείου, κατά το μέρος που με αυτήν αναγνωρίσθηκε υποχρέωση του αναιρεσείοντος νοσοκομείου να καταβάλει σε νοσοκομειακούς ιατρούς του ΕΣΥ αποζημίωση, λόγω μη καταβολής των οφειλομένων σ’ αυτούς ποσών για όλες τις εφημερίες που πραγματοποίησαν κατά το έτος 1998.

572

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 4137/2015 Ιατροί ΙΚΑ. ΕΟΠΥΥ ως καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ. Αίτηση αναίρεσης απόφασης Διοικητικού Εφετείου, με την οποία επιδικάσθηκαν ποσά σε ιατρούς του ΙΚΑ ως οικονομικό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 2150/1993.

578

ΑΠ 832/2015 Μισθολογικά ιατρών ΙΚΑ. Αγωγή ιατρών που υπηρετούσαν σε τοπικές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας του ΙΚΑ με ατομικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την οποία διεκδικούσαν τη χορήγηση του νοσοκομειακού επιδόματος που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 7 του ν. 2470/1997 και το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3205/2003.

583

ΕΣ (Τμήμα I) 945/2015 Οι ιατροί, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών (ΥΣΑ) που αναγνωρίζονται ως μεταπτυχιακοί τίτλοι ειδίκευσης ισότιμοι των αντίστοιχων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.

587

ΑΠ 121/2016 Ιατροί του ΙΚΑ. Από την έναρξη ισχύος του Ν. 2150/1993 οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ ιατροί, καθώς και οι προσληφθέντες με την ειδική σύμβαση του Ν.Δ. 1204/1972, εφόσον δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις των παρ. 3 και 4 του Ν. 2150/1993, εξομοιώνονται μισθολογικά με τους μόνιμους θεραπευτές του ΙΚΑ και ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΙΚΑ συνυπολογίζεται για την υπαγωγή τους στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο και την παροχή του ανάλογου χρονοεπιδόματος.

593

ΕιρΑθ 92/2016 Αμοιβές ιατρών. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Αγωγή ασθενούς κατά ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία είχε συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασφάλισης ζωής ατυχημάτων και υγείας για απεριόριστο ποσό, με την οποία ισχυρίζεται ότι παρότι υποβλήθηκε σε επεμβατική υστεροσκόπηση και επεμβατική λαπαροσκόπηση-ινομυωματεκτομή λόγω ινομυωμάτων μήτρας, ήτοι επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, η ασφαλιστική εταιρεία εν τούτοις αρνήθηκε να καταβάλει το συνολικό ποσό της καταβληθείσας ιατρικής δαπάνης.

606

ΑΔΕΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣτΕ (Αναστ.) 142/2015 Αδειοδότηση ιατρείων. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου, με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή βεβαίωσης λειτουργίας Πολυϊατρείου. Δεν μπορεί να δοθεί αναστολή εκτέλεσης της απόφασης αναστολής της λειτουργίας του Πολυιατρείου όσον αφορά στο ακτινολογικό τμήμα, για την λειτουργία του οποίου δεν είχε δοθεί άδεια, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε με χορήγηση άδειας λειτουργίας και υποκατάσταση της διοίκησης.

608

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΔιατΕισΠρΑθ 48/2015 Έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης. Υποβολή έγκλησης από γονέα και προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη ατόμου που τελούσε σε πνευματική έκπτωση λόγω ρήξεως εγκεφαλικού ανευρύσματος και εκτεταμένης εγκεφαλικής αιμορραγίας που τον κατέστησαν ανάπηρο σε ποσοστό άνω του 80% κατά καθηγητή ψυχιατροδικαστικής, ο οποίος συνέταξε γνωμοδότηση για την πνευματική κατάσταση του υιού του στο πλαίσιο εκδικάσεως αγωγής ακύρωσης δικαιοπραξιών.

615

ΑΜΕΛΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠλημΑθ (Συμβ.) 1777/2016 Ιατρική αμέλεια. Νοσηλευτές. Ασθενής υποβληθείσα σε χειρουργική επέμβαση πρόσθιας αυχενικής δισκεκτομής και σπονδυλοδεσίας, η οποία βρισκόταν ακόμη στο κέντρο ανάνηψης, εμφάνισε δύσπνοια και δυσκολία κατάποσης. Παρά τις επίμονες κλήσεις του συζύγου της ασθενούς, το ιατρικό προσωπικό επέδειξε αδιαφορία.

618

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔιατΕισΕφΑθ 13/2013 Ιατρική αμέλεια. Παθολόγοι. Υπερήλικος ασθενής που παρασύρθηκε από όχημα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αιτιώμενος έντονο θωρακικό πόνο. Ο επιληφθείς ιατρός παθολόγος δεν έδωσε εντολή για τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακος και δεν παρήγγειλε την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο λόγω και της προχωρημένης του ηλικίας, αλλά αντίθετα επέτρεψε την έξοδό του από αυτό.

622

ΤρΠλημΝαυπλ 687/2013 Ιατρική αμέλεια. Ειδικευόμενοι. Ανήλικος ασθενής με πόνους στην κοιλιακή χώρα και εμετούς μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του χορηγήθηκαν σπασμολυτικός ορός και αμπούλα με γαστροπροστατευτικό. Επειδή δεν προέκυψαν ανησυχητικά ευρήματα και ο ασθενής ένιωθε καλύτερα αποχώρησε από το κέντρο υγείας και επανήλθε την επόμενη ημέρα για επανεκτίμηση.

623

ΕφΠειρ 402/2014 Ιατρική αμέλεια. Ορθοπεδικοί. Ασθενής που υπέστη κάκωση στην άρθρωση του γονάτου του δεξιού ποδιού του, το οποίο πλέον δεν μπορούσε να εκτείνει, υποβλήθηκε σε επέμβαση αρθροσκοπικής μηνισκεκτομής από ορθοπεδικό χειρουργό. Μετεγχειρητικά, παρουσίασε οίδημα στο πόδι και εισήχθη εκ νέου στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπου από σειρά εξετάσεων διαπιστώθηκε η ύπαρξη φλεβικής θρόμβωσης.

627

ΕφΠειρ 756/2014 Ιατρική αμέλεια. Χειρουργοί. Ψευδορκία. Τραυματίας από τροχαίο ατύχημα, με πολλαπλά τραύματα, συντριπτικά κατάγματα άνω άκρων και υγρό στην περιοχή της σπλήνας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σπληνεκτομής.

633

ΕφΘεσ 3429/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Έγκυος που παρουσίασε αιμορραγία στον κόλπο, λόγω αποκόλλησης του πλακούντα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε καισαρική τομή από την οποία γεννήθηκε πρόωρο βρέφος που παρουσίαζε άπνοια και χρειάσθηκε να νοσηλευθεί. Μετά την έξοδο του εμβρύου και τη συρραφή της μήτρας, στη διαδικασία σύγκλεισης των κοιλιακών τοιχωμάτων εμφανίστηκε μεγάλη αιμορραγία, λόγω αδυναμίας της μήτρας να συσπασθεί.

638

ΜΠρΛαρ 56/2014 Ιατρική αμέλεια. Αναισθησιολόγοι. Πρόστηση ιατρού με ιδιωτική κλινική. Ασφαλιστική κάλυψη. Έγκυος εισήχθη σε ιδιωτική κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε καισαρική τομή, καθώς είχε διαπιστωθεί χαμηλή διαφοροποίηση του βασικού καρδιακού ρυθμού του εμβρύου, που επέβαλε τη διενέργεια του τοκετού.

644

ΜΕφΘεσσαλ 318/2015 Ιατρική αμέλεια. Ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλεια του, ακόμη και ελαφρά, εάν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωση επιμελείας του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης.

657

ΜΟΔΧαν 56/2015 Ιατρική αμέλεια. Καρδιολόγοι. Γενικοί ιατροί. Ανήλικη ασθενής σε κατάσταση οξείας μέθης και κατόπιν βιασμού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου της τοποθετήθηκαν φλεβοκαθετήρας και ορός δεξτρόζης, ο οποίος ανανεώθηκε τρείς φορές σε διάστημα λίγων ωρών.

658

ΤρΠλημΑθ 14861/2015 Ιατρική αμέλεια. Ορθοπεδικοί. Καρδιολόγοι. Αναισθησιολόγοι. Ασθενής με πολλαπλά κατάγματα, θλάσεις, κακώσεις και αιμορραγία εισήχθη σε ιδιωτική κλινική μετά από τραυματισμό του σε θαλάσσια περιοχή, από ακυβέρνητο σκάφος, και υποβλήθηκε την ίδια ημέρα σε χειρουργική επέμβαση ελέγχου στη αιμορραγίας στο αριστερό άκρο.

670

ΤρΠλημΑθ 23885/2015 Ιατρική αμέλεια. Χειρουργοί. Ασθενής που διαγνώσθηκε με πολύποδα παχέως εντέρου υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση αυτού, ωστόσο μετεγχειρητικά επανεισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονου κοιλιακού άλγους, λευκοκυτάρρωσης και υψηλού πυρετού.

673

ΠλημΚαλαμ 1270/2015 Ιατρική αμέλεια. Επίτοκος που επισκέφθηκε επανειλημμένως νοσοκομείο, παραπονούμενη για επώδυνες συσπάσεις της μήτρας της, υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι αυτές αποτελούσαν προπαρασκευαστικές ωδίνες του οργανισμού της προκειμένου να προετοιμαστεί η μήτρα της για τον επικείμενο τοκετό.

681

ΕιρΕλευσίνας 10/2015 Ιατρική αμέλεια. Σχέση πρόστησης. Οδοντίατροι. Γυναίκα επισκέφθηκε οδοντίατρο για να υποβληθεί σε οδοντιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η εξαγωγή δοντιού και η τοποθέτηση εμφυτεύματος. Κατόπιν αυτών, συμφώνησε με την οδοντίατρο να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση κάλυψης των προσόψεων των πρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου με πορσελάνη και της προκατέβαλε το συμφωνηθέν τίμημα.

692

ΠΠρΑθ 1143/2016 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής που διαγνώσθηκε με τη νόσο Hodgkin (κακοήθης πάθηση του λεμφαδενικού ιστού) απευθύνθηκε σε τράπεζα σπέρματος, προτού υποβληθεί σε χημειοθεραπεία, καθώς από την τελευταία ενδέχετο να επηρεαστεί αρνητικά η αναπαραγωγική του ικανότητα. Πραγματοποιήθηκε σπερμοληψία και το συλλεγέν γεννητικό υλικό φυλάχθηκε για κρυοσυντήρηση.

701

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣτΕ 3098/2015 Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Τραυματισμός νοσηλεύτριας σε προαύλιο χώρο νοσοκομείου από πτώση κορμού δέντρου, το οποίο έσπασε και την καταπλάκωσε, προκαλώντας της πολλαπλά κατάγματα και κακώσεις. Παράβαση των υποχρεώσεων του νοσοκομείου ως εργοδότη, κατά τα  άρθρα 32 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 και 7 παρ. 1 του Π.Δ. 17/1996, αναφορικά με την ασφάλεια του χώρου εργασίας της παθούσας νοσηλεύτριας.

706

ΑΠ 1201/2015 Εκδιδόμενα άτομα. HIV/AIDS. Καταδίκη εκδιδόμενης γυναίκας, πάσχουσας από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και χρόνια ηπατίτιδα, για την αξιόποινη πράξη της απόπειρας βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση.

710

ΑΠ (Ποιν.) 584/2016 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεους. Ανήλικος μαθητής σε σχολική εκδρομή άρχισε να έχει ισχυρούς πόνους στο υπογάστριο και τους όρχεις μετά από απότομη πτώση του στο στρώμα του κρεβατιού. Οι υπεύθυνοι για τη συνοδεία των μαθητών καθηγητές ήταν αδικαιολόγητα απόντες και παρά τις προσπάθειες των μαθητών και των γονέων τους να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί τους, αυτοί έδωσαν σημεία ζωής μετά από διάστημα μερικών ωρών.

713

ΜΠλημΒέρ 582/2016 Καταδίκη δημοσιογράφου για διασπορά ψευδών ειδήσεων, λόγω ανάρτησης από αυτόν διαδικτυακού άρθρου στο οποίο ισχυριζόταν πως οι φαρμακευτικές εταιρίες εξαπλώνουν μέσω των εμβολίων τους ιούς, όπως ο καρκίνος, ο HIV, η λευχαιμία, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία γεγονότων, προσώπων ή να κατονομάζει πηγές.

723

 

Google Ads