Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιαν./Απρίλιος 2016

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιαν./Απρίλιος 2016

cover eid ian apr 2016

Περιεχόμενα 45ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Χάρης Τ. Πολίτης, «Η έννοια της ιατρικής ευθύνης και το μέτρο επιμέλειας του γιατρού στο ποινικό δίκαιο».

9

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 28/15.01.2016

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21-12-2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας.

34

Υ.Α. Αριθ. οικ. 239 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 35/18.01.2016

 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

52

 

Ν. 4359/2016

ΦΕΚ Α’ 5/20.01.2016

Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

53

Απόφ. Αριθμ. ΔΒ1Δ/284/οικ.1108 (ΕΟΠΥΥ)

ΦΕΚ Β’ 144/29.01.2016

 

Εκχώρηση της αρμοδιότητας της έκδοσης αποφάσεως αφαίρεσης συνταγολογίου και αφαίρεσης του δικαιώματος συνταγογράφησης σε ιατρούς και οδοντιάτρους στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.

58

Απόφ. Αριθμ. ΔΒ1Δ/1/οικ.1109 (ΕΟΠΥΥ)

ΦΕΚ Β’ 144/29.01.2016

Εκχώρηση της αρμοδιότητας της άσκησης της πειθαρχικής διαδικασίας στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.

59

Υ.Α. Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.2969 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 144/29.01.2016

 

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπεραρίθμων για λόγους υγείας.

59

 

Ν. 4361/2016

 

ΦΕΚ Α’ 10/01.02.2016

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

62

 

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 172058

ΦΕΚ Β’ 354/17.02.2016

Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376), όπως διορθώθηκε (Β’ 2259/2007).

62

 

Π.Δ. 10/2016

ΦΕΚ Α’ 20/18.02.2016

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.

82

 

Υ.Α. Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 372/18.02.2016

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 98494/21-12-2015 (ΦΕΚ 2816 Β’) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12-1-2016 (ΦΕΚ 28 Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

96

 

Υ.Α. Αριθμ. Γ5/οικ.13547 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 416/19.02.2016

Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16-2-2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

97

Ν. 4368/2016

 

ΦΕΚ Α’ 21/21.02.2016

 

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

99

Ν. 4370/2016

 

ΦΕΚ Α’ 37/07.03.2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

113

 

Ν. 4375/2016

 

ΦΕΚ Α’ 51/03.04.2016

 

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

113

Κ.Υ.Α. Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132

ΦΕΚ Β’ 908/04.04.2016

 

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

114

 

ΕΓΚ. Δ23/οικ.17437/1366/13.04.2016

Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ’ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ. Β) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση

της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

124

Ν. 4384/2016

ΦΕΚ Α’ 78/26.04.2016

 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

125

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣτΕ (Αναστ.) 88/2015 Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς αίματος και προϊόντων αίματος. Κρίση ότι η οικονομική προσφορά της υποψήφιας εταιρείας ήταν ασύμφορη για το Δημόσιο. Ματαίωση του διαγωνισμού με απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ανάκληση της οικείας διακήρυξης και επανάληψη αυτού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

127

ΣτΕ (Αναστ.) 272/2015 Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ). Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά διακήρυξης με την οποία προκηρύχθηκε πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποτεφρωτήρα επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ).

134

ΣτΕ 2762/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αίτηση ακύρωσης διακήρυξης νοσοκομείου, με την οποία επαναπροκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

147

ΣτΕ 3125/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύμβαση προμηθείας νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών του σε αντιδραστήρια και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. Υπερημερία ως προς την καταβολή της αμοιβής. Δεκτή αγωγή της προμηθεύτριας εταιρείας κατά του νοσοκομείου.

153

 

ΣτΕ 3159/2015 Διοικητικές συμβάσεις για την παροχή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Αίτηση αναίρεσης ιατρού ακτινολόγου κατά απόφασης απορριπτικής της προσφυγής αυτού κατά πράξης του Υποδιοικητή του ΙΚΑ, με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή ισχύος συμβάσεων που αφορούσαν σε διενέργεια υπερηχογραφημάτων και αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών σε ασφαλισμένους και η διακοπή των πληρωμών για εξετάσεις που είχαν υποβληθεί ή θα υποβάλλονταν μελλοντικά στο ΙΚΑ για εκκαθάριση.

158

ΕΣ (Τμήμα IV) 39/2015 Παροχή υπηρεσιών σε νοσηλευτικές μονάδες. Άρνηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά στην καταβολή ποσού σε δικαιούχο εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για νοσηλευτικές μονάδες, με το σκεπτικό ότι δεν συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 Επιτροπή Ελέγχου.

162

ΕΣ (Τμήμα IV) 85/2015 Παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες. Αίτηση ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε μη θεωρητέο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην καταβολή χρηματικού ποσού σε εταιρεία ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών σε τηλεφωνικό κέντρο νοσοκομείου.

164

ΔΕφΘεσσαλ 244/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Μετά τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και τη μερική κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού υπέρ της προμηθεύτριας εταιρίας, υπεγράφησαν, μεταξύ αυτής και του Ν.Π.Ι.Δ. Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», συμβάσεις για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.

169

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

ΣτΕ 937/2015 Συμβούλια κρίσης. Αγωγή αποζημίωσης ιατρού λόγω μη διορισμού του σε θέση Επιμελητή Α’ Ορθοπεδικής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, κατόπιν διαβίβασης πρακτικού από το ΔΣ του νοσοκομείου προς το Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι., με τις οποίες του ζητούσε να θεωρήσει ως απαραίτητο κριτήριο κατά την επιλογή των ιατρών την πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία των υποψηφίων.

178

ΣτΕ 1617/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούσαν σε νοσοκομείο ως Διευθυντές Κλινικών πραγματοποίησαν κατά το διάστημα της υπηρεσίας τους εφημερίες (ενεργείς και ετοιμότητας), για τις οποίες δεν τους κατέβαλε το νοσοκομείο ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνταν, αλλά μειωμένο κατά το μέρος που η αποζημίωση υπερέβαινε το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, κατ’ επίκληση του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2606/1998.

182

ΣτΕ 1872/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Χορήγηση σε ιατρούς δημόσιας υγείας, τοποθετημένους σε θέσεις που είχαν συσταθεί στον κλάδο ιατρών του ΕΣΥ, επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης, κατ’ άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.2606/1998.

187

ΣτΕ (Ολομ.) 1997/2015 Συμβούλια κρίσης. Υποψήφια ιατρός που κατετάγη δεύτερη στην αξιολόγηση κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή Παιδιατρικής σε νοσοκομείο άσκησε ένσταση και αίτηση ακύρωσης, οι οποίες έγιναν δεκτές, με συνέπεια να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση διορισμού στην επίμαχη θέση.

189

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠ 284/2015 Εργασιακά ιατρών. Αγωγή ιατρών που υπηρετούσαν στο ΙΚΑ, με την οποία ισχυρίζονται ότι το εναγόμενο ασφαλιστικό ταμείο διενεργούσε μηνιαίες κρατήσεις 3% επί των ακαθάριστων αποδοχών τους υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με συνέπεια την καταβολή σ’ αυτούς μειωμένων αποδοχών και ζητούν να υποχρεωθεί αυτό να τους καταβάλει τα παρακρατηθέντα ποσά.

196

ΑΠ 702/2015 Εργασιακά ιατρών. Αγωγή ιατρών που υπηρετούσαν στο ΙΚΑ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την οποία διεκδικούσαν τη χορήγηση του νοσοκομειακού επιδόματος που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3205/2003 για τους ιατρούς των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας.

202

ΕιρΘηβ (Ασφ.) 155/2015 Εργασιακά ιατρών. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από εταιρεία που εκμεταλλεύεται μικροβιολογικό εργαστήριο κατά μικροβιολόγου με την οποία διατηρούσε συνεργασία και κατά της οποίας είχε ήδη ασκήσει αγωγή λόγω οφειλών από διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων.

210

ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΕιρΑθ 1105/2015 Αμοιβές ιατρών. Ασθενής με λίπωμα στο κεφάλι επισκέφθηκε ιδιωτική κλινική, όπου χειρουργός της διάνοιξε το λίπωμα κατόπιν τοπικής αναισθησίας και της αφαίρεσε επιτυχώς το σμήγμα και έναν σπίλο.

213

ΕιρΑθ 1106/2015 Αμοιβές ιατρών. Αγωγή καταβολής αμοιβής από παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιωτική κλινική σε ασθενή.

217

ΑΕΙ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 165/2013 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Ιατρικές πράξεις από μέλη ΔΕΠ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που πραγματοποιούνται σε χώρους ιδιωτικών κλινικών. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ οφείλουν, προς τον σκοπό της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από τα ΑΕΙ και την προάσπιση της υγείας των πολιτών, να είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, όντας απαλλαγμένοι από εξαρτήσεις, τις οποίες συνεπάγεται η παράλληλη άσκηση ελεύθερου ιατρικού επαγγέλματος.

220

ΣτΕ 2202/2014 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ιατρός με ειδικότητα γενικής χειρουργικής, χειρουργικής θώρακος και αγγειοχειρουργικής εξελέγη καθηγητής καρδιακής χειρουργικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επέστρεψε στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας την πολυετή καριέρα του στο εξωτερικό.

226

ΣτΕ (Αναστ.) 48/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Υ10α/Γ.Ποικ.42832/15.12.2011 (Β’ 1390/27.4.2012) με θέμα: «Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε Ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή». Αναστολή εκτέλεσης κανονιστικής πράξης και ειδικώς εκείνης που αφορά στην οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας, κατ’ αρχήν, δεν χορηγείται, εκτός αν ο αιτών αποδείξει ότι από την εκτέλεσή της θα υποστεί βλάβη άμεση και συγκεκριμένη, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί ακόμα και αν ευδοκιμήσει η αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης.

245

ΣτΕ (Αναστ.) 83/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης του υπ’ αρ. πρωτ. 582/13.1.2015 εγγράφου του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης προς τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΓΝ) Έβρου σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω νοσοκομείου.

246

ΣτΕ 775/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ Υ10α/Γ.Ποικ.42832/15.12.2011 (ΦΕΚ Β’ 1390/27.4.2012) με θέμα: «Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε Ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή». Ο νομοθέτης θέλησε να μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του κλινικού καθηγητή του ΕΣΥ σε ιατρούς με βαθμό συντονιστή διευθυντή που διαθέτουν υψηλό επιστημονικό επίπεδο (ανάλογο του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου) και οι οποίοι διατηρούν την υπηρεσιακή σχέση τους με το ΕΣΥ.

247

ΜΠρΘεσσαλ 16038/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αγωγή μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ενταγμένες σε νοσοκομείο, το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ., με την οποία ισχυρίζονται ότι παρέχουν υπηρεσίες στις ως άνω κλινικές, τουλάχιστον για δύο φορές την εβδομάδα πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και στην πρωινή λειτουργία των τακτικών ιατρείων τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, πέραν των εφημεριών τους και, για το λόγο αυτό, δικαιούνται τη χορήγηση κλινικού επιδόματος, το οποίο δεν λαμβάνουν.

255

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 3082/2015 Φορολογικά ιατρών. Νομική πλάνη ιατρού κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης, καθώς περιέλαβε σε αυτήν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ποσό που δεν ήταν αμοιβές του από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του ιατρού, αλλά πραγματικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού κέντρου.

260

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ 2195/2014 Ιατρικές ειδικότητες. Ιατρός άνευ ειδικότητας είχε συνάψει σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, αορίστου χρόνου, με εταιρεία, στην οποία, εκτός από τις υπηρεσίες του ως γενικός ιατρός, είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας.

263

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕιρΑθ 1469/2015 Ιδιωτικές κλινικές. Αγωγή ιδιωτικής κλινικής κατά ασθενή, ο οποίος νοσηλεύτηκε σε αυτήν, παρουσιάζοντας αλλεργικό εξάνθημα και οξεία υποδερματίτιδα, για την καταβολή από αυτόν του ποσού της νοσηλείας.

268

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΔΕφΑθ 1786/2015 Πειθαρχικά ιατρών. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα ιατρό η πειθαρχική ποινή της προσωρινής στέρησης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, καθώς ασκούσε το επάγγελμα χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

272

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΑΠΔΠΧ

ΣτΕ (Αναστ.) 111/2015 Ιατρικό απόρρητο-ΑΠΔΠΧ. Αίτηση αναστολής με την οποία ζητείται από την Επιτροπή Αναστολών να διατάξει τη μη χρήση βεβαίωσης, η οποία χορηγήθηκε κατόπιν απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

274

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠ 1787/2014 Απάτη σε βάρος ασφαλιστικού ταμείου. Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ζήτησε και έλαβε από το ταμείο δαπάνη προμήθειας φαρμάκου για χρήση από τη σύζυγο του, έμμεσα ασφαλισμένη στο ίδιο ταμείο και φερόμενη ως πάσχουσα από βαριάς μορφής αλλεργική ασθματική βρογχίτιδα.

277

ΠλημΑθ 46000/2014 Ποινικά ιατρών. Παθητική δωροδοκία. «Μαστολόγοι». Ασθενής μετέβη σε νοσοκομείο για να εξετασθεί στο στήθος και ο «μαστολόγος» ιατρός που την εξέτασε της ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ογκιδίου.

288

ΑΠ (Ποιν.) 173/2015 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση από εντολοδόχο. Υπάλληλος ιατρικής εταιρείας συμβεβλημένης με ασφαλιστικά ταμεία καταδικάστηκε για κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση σε βάρος της κατόπιν ομολογίας του ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου.

291

ΑΠ 318/2015 Συκοφαντική δυσφήμιση. Κυριακάτικη εφημερίδα σε άρθρο της έκανε λόγο για υπόθεση κυκλώματος ιατρών νοσοκομείου, το οποίο έστελνε παιδιά για επεμβάσεις στο εξωτερικό παρότι μπορούσαν να χειρουργηθούν στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας τα δημόσια ταμεία.

303

ΑΠ (Ποιν.) 416/2015 Ποινικά ιατρών. Χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Γενικός ιατρός, επιμελητής Β’ του ΕΣΥ, συνταγογραφούσε, άνευ σημειώσεων σε βιβλιάρια υγείας, φάρμακα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη τις φαρμακευτικές αγωγές που αναγράφονταν σε κάθε αντίστοιχη συνταγή, δεν γνώριζαν την ύπαρξη της συνταγογράφησης και δεν έλαβαν ποτέ τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

308

ΑΠ (Ποιν.) 613/2015 Ποινικά ιατρών. Χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Ιατρός του ΙKA συνέτασσε και εξέδιδε ιατρικές συνταγές με ψευδές περιεχόμενο για ασφαλισμένους του ταμείου, τους οποίους δεν εξέτασε ποτέ και οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη τις φαρμακευτικές αγωγές, δεν γνώριζαν την ύπαρξη της συνταγογράφησης και δεν έλαβαν ποτέ τα αντίστοιχα φάρμακα.

316

ΑΠ (Ποιν.) 747/2015 Ποινικά ιατρών. Παθητική δωροδοκία ιατρού. Μαιευτήρας-γυναικολόγος ζήτησε από το σύζυγο της μητέρας νεογέννητου τέκνου, της οποίας την παρακολούθηση της κύησης και τον τοκετό είχε αναλάβει, χρηματικό ποσό 400 ευρώ ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

328

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΑΠ 822/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Μαιευτήρας-γυναικολόγος και συνεργαζόμενη με αυτόν μαία προέτρεψαν επίτοκο που κυοφορούσε το τρίτο τέκνο της να γεννήσει φυσιολογικά μολονότι γνώριζαν ότι αυτή είχε ήδη υποβληθεί σε δύο προηγούμενες καισαρικές τομές, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους τόσο για την επίτοκο όσο και για το βρέφος της.

333

ΤρΠλημΚω 386/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Έγκυος με ρήξη θυλακίου εισήχθη σε μαιευτική κλινική νοσοκομείου για νοσηλεία μέχρι την έναρξη των ωδινών του τοκετού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν άρχισαν σταδιακά οι ωδίνες, η επίτοκος ζήτησε να της τεθεί επισκληρίδιος νάρκωση, αλλά ο θεράπων ιατρός της, μαιευτήρας γυναικολόγος, της είπε να μην το πράξει, διότι αυτό θα καθυστερούσε τον τοκετό.

339

ΠΠρΑθ 1912/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Βιοπαθολόγοι. Σχέση πρόστησης ιατρού με ιδιωτική κλινική. Έγκυος επισκεπτόταν μαιευτήρα γυναικολόγο σε ιδιωτικό μαιευτήριο προς παρακολούθηση της κύησής της και διενέργειας των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, τις οποίες και επαναλάμβανε κάθε μήνα.

343

ΑΠ 427/2015 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Σχέση πρόστησης ιατρού με ιδιωτική κλινική. Επίτοκος εισήλθε σε μαιευτική κλινική, όπου γέννησε με καισαρική τομή ένα υγιές τέκνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δωμάτιο νοσηλευτικού ορόφου.

353

ΑΠ (Ποιν.) 750/2015 Ιατρική αμέλεια. Ωτοριναλορυγγολόγοι. Ασθενής με κακοήθη όγκο στον υποφάρυγγα, για τον οποίο είχε υποβληθεί σε συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, παρουσίασε αιμόπτυση και επισκέφθηκε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε από ωτορινολαρυγγολόγο σε έμμεση λαρυγγοσκόπηση, ακτινολογικό και εργαστηριακό έλεγχο.

364

ΑΠ (Ποιν.) 782/2015 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Επίτοκος με αιμορραγία στον κόλπο λόγω αποκόλλησης του πλακούντα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου γέννησε με καισαρική τομή ένα πρόωρο βρέφος με άπνοια. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών με χορήγηση υγρών και αίματος, η ασθενής παρέμεινε και μετά το πέρας της επέμβασης αιμοδυναμικά ασταθής, παρουσιάζοντας μεγάλη αιμορραγία, λόγω της αδυναμίας της μήτρας της να συσπαστεί.

372

ΑΠ (Ποιν.) 809/2015 Ιατρική αμέλεια. Αναισθησιολόγοι. Ασθενής με σκολίωση ρινικού διαφράγματος εισήχθη σε νοσοκομείο προκείμενου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση πλαστικής ρινικού διαφράγματος. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης και πριν από το κύριο στάδιο αυτής, ήτοι την πλαστική επί του διαφράγματος, η αναισθησιολόγος είχε αποχωρήσει από τη χειρουργική αίθουσα, παρότι όφειλε να ελέγχει την κατάσταση της ασθενούς και την πορεία της ολικής αναισθησίας για τυχόν επιπλοκές.

380

ΑΠ (Ποιν.) 939/2015 Ιατρική αμέλεια. Παθολόγοι. Καρδιολόγοι. Ασθενής με αυξημένη αρτηριακή πίεση επισκέφθηκε καρδιολόγο, ο οποίος την υπέβαλε σε υπερηχοκαρδιογράφημα triplex καρδιάς, από το οποίο προέκυψε ότι έπασχε από σημαντικού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας. Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής της, ο ιατρός συνέστησε στο σύζυγο της ασθενούς να υποβληθεί αυτή άμεσα σε προεγχειρητικό έλεγχο και ακολούθως σε χειρουργική επέμβαση σε κατάλληλο καρδιοχειρουργικό κέντρο.

388

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Χάρης Τ. Πολίτης, «Η έννοια της ιατρικής ευθύνης και το μέτρο επιμέλειας του γιατρού στο ποινικό δίκαιο».

9

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υ.Α. Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 28/15.01.2016

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21-12-2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας.

34

Υ.Α. Αριθ. οικ. 239 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 35/18.01.2016

 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

52

 

Ν. 4359/2016

ΦΕΚ Α’ 5/20.01.2016

Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

53

Απόφ. Αριθμ. ΔΒ1Δ/284/οικ.1108 (ΕΟΠΥΥ)

ΦΕΚ Β’ 144/29.01.2016

 

Εκχώρηση της αρμοδιότητας της έκδοσης αποφάσεως αφαίρεσης συνταγολογίου και αφαίρεσης του δικαιώματος συνταγογράφησης σε ιατρούς και οδοντιάτρους στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.

58

Απόφ. Αριθμ. ΔΒ1Δ/1/οικ.1109 (ΕΟΠΥΥ)

ΦΕΚ Β’ 144/29.01.2016

Εκχώρηση της αρμοδιότητας της άσκησης της πειθαρχικής διαδικασίας στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.

59

Υ.Α. Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.2969 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 144/29.01.2016

 

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπεραρίθμων για λόγους υγείας.

59

 

Ν. 4361/2016

 

ΦΕΚ Α’ 10/01.02.2016

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

62

 

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 172058

ΦΕΚ Β’ 354/17.02.2016

Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 12044/613/2007 (Β’ 376), όπως διορθώθηκε (Β’ 2259/2007).

62

 

Π.Δ. 10/2016

ΦΕΚ Α’ 20/18.02.2016

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις .

82

 

Υ.Α. Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 372/18.02.2016

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 98494/21-12-2015 (ΦΕΚ 2816 Β’) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12-1-2016 (ΦΕΚ 28 Β’) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

96

 

Υ.Α. Αριθμ. Γ5/οικ.13547 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 416/19.02.2016

Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16-2-2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

97

Ν. 4368/2016

 

ΦΕΚ Α’ 21/21.02.2016

 

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

99

Ν. 4370/2016

 

ΦΕΚ Α’ 37/07.03.2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

113

 

Ν. 4375/2016

 

ΦΕΚ Α’ 51/03.04.2016

 

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

113

Κ.Υ.Α. Αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132

ΦΕΚ Β’ 908/04.04.2016

 

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

114

 

ΕΓΚ. Δ23/οικ.17437/1366/13.04.2016

Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ’ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ. Β) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση

της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».

124

Ν. 4384/2016

ΦΕΚ Α’ 78/26.04.2016

 

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

125

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣτΕ (Αναστ.) 88/2015 Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς αίματος και προϊόντων αίματος. Κρίση ότι η οικονομική προσφορά της υποψήφιας εταιρείας ήταν ασύμφορη για το Δημόσιο. Ματαίωση του διαγωνισμού με απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, ανάκληση της οικείας διακήρυξης και επανάληψη αυτού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

127

ΣτΕ (Αναστ.) 272/2015 Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ). Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά διακήρυξης με την οποία προκηρύχθηκε πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση αποτεφρωτήρα επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ).

134

ΣτΕ 2762/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Αίτηση ακύρωσης διακήρυξης νοσοκομείου, με την οποία επαναπροκηρύχθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη χορηγητών αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.

147

ΣτΕ 3125/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύμβαση προμηθείας νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών του σε αντιδραστήρια και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. Υπερημερία ως προς την καταβολή της αμοιβής. Δεκτή αγωγή της προμηθεύτριας εταιρείας κατά του νοσοκομείου.

153

 

ΣτΕ 3159/2015 Διοικητικές συμβάσεις για την παροχή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Αίτηση αναίρεσης ιατρού ακτινολόγου κατά απόφασης απορριπτικής της προσφυγής αυτού κατά πράξης του Υποδιοικητή του ΙΚΑ, με την οποία αποφασίσθηκε η αναστολή ισχύος συμβάσεων που αφορούσαν σε διενέργεια υπερηχογραφημάτων και αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών σε ασφαλισμένους και η διακοπή των πληρωμών για εξετάσεις που είχαν υποβληθεί ή θα υποβάλλονταν μελλοντικά στο ΙΚΑ για εκκαθάριση.

158

ΕΣ (Τμήμα IV) 39/2015 Παροχή υπηρεσιών σε νοσηλευτικές μονάδες. Άρνηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά στην καταβολή ποσού σε δικαιούχο εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά για νοσηλευτικές μονάδες, με το σκεπτικό ότι δεν συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 Επιτροπή Ελέγχου.

162

ΕΣ (Τμήμα IV) 85/2015 Παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομειακές μονάδες. Αίτηση ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε μη θεωρητέο χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε στην καταβολή χρηματικού ποσού σε εταιρεία ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών σε τηλεφωνικό κέντρο νοσοκομείου.

164

ΔΕφΘεσσαλ 244/2015 Προμήθειες νοσοκομείων. Μετά τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και τη μερική κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού υπέρ της προμηθεύτριας εταιρίας, υπεγράφησαν, μεταξύ αυτής και του Ν.Π.Ι.Δ. Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», συμβάσεις για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.

169

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

ΣτΕ 937/2015 Συμβούλια κρίσης. Αγωγή αποζημίωσης ιατρού λόγω μη διορισμού του σε θέση Επιμελητή Α’ Ορθοπεδικής σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, κατόπιν διαβίβασης πρακτικού από το ΔΣ του νοσοκομείου προς το Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι., με τις οποίες του ζητούσε να θεωρήσει ως απαραίτητο κριτήριο κατά την επιλογή των ιατρών την πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία των υποψηφίων.

178

ΣτΕ 1617/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούσαν σε νοσοκομείο ως Διευθυντές Κλινικών πραγματοποίησαν κατά το διάστημα της υπηρεσίας τους εφημερίες (ενεργείς και ετοιμότητας), για τις οποίες δεν τους κατέβαλε το νοσοκομείο ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνταν, αλλά μειωμένο κατά το μέρος που η αποζημίωση υπερέβαινε το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, κατ’ επίκληση του άρθρου 104 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2606/1998.

182

ΣτΕ 1872/2015 Ιατροί ΕΣΥ. Χορήγηση σε ιατρούς δημόσιας υγείας, τοποθετημένους σε θέσεις που είχαν συσταθεί στον κλάδο ιατρών του ΕΣΥ, επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης, κατ’ άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.2606/1998.

187

ΣτΕ (Ολομ.) 1997/2015 Συμβούλια κρίσης. Υποψήφια ιατρός που κατετάγη δεύτερη στην αξιολόγηση κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντή Παιδιατρικής σε νοσοκομείο άσκησε ένσταση και αίτηση ακύρωσης, οι οποίες έγιναν δεκτές, με συνέπεια να ανακληθεί η προηγούμενη απόφαση διορισμού στην επίμαχη θέση.

189

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠ 284/2015 Εργασιακά ιατρών. Αγωγή ιατρών που υπηρετούσαν στο ΙΚΑ, με την οποία ισχυρίζονται ότι το εναγόμενο ασφαλιστικό ταμείο διενεργούσε μηνιαίες κρατήσεις 3% επί των ακαθάριστων αποδοχών τους υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων με συνέπεια την καταβολή σ’ αυτούς μειωμένων αποδοχών και ζητούν να υποχρεωθεί αυτό να τους καταβάλει τα παρακρατηθέντα ποσά.

196

ΑΠ 702/2015 Εργασιακά ιατρών. Αγωγή ιατρών που υπηρετούσαν στο ΙΚΑ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με την οποία διεκδικούσαν τη χορήγηση του νοσοκομειακού επιδόματος που προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3205/2003 για τους ιατρούς των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας.

202

ΕιρΘηβ (Ασφ.) 155/2015 Εργασιακά ιατρών. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από εταιρεία που εκμεταλλεύεται μικροβιολογικό εργαστήριο κατά μικροβιολόγου με την οποία διατηρούσε συνεργασία και κατά της οποίας είχε ήδη ασκήσει αγωγή λόγω οφειλών από διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων.

210

ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΕιρΑθ 1105/2015 Αμοιβές ιατρών. Ασθενής με λίπωμα στο κεφάλι επισκέφθηκε ιδιωτική κλινική, όπου χειρουργός της διάνοιξε το λίπωμα κατόπιν τοπικής αναισθησίας και της αφαίρεσε επιτυχώς το σμήγμα και έναν σπίλο.

213

ΕιρΑθ 1106/2015 Αμοιβές ιατρών. Αγωγή καταβολής αμοιβής από παροχή ιατρικών υπηρεσιών από ιδιωτική κλινική σε ασθενή.

217

ΑΕΙ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 165/2013 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Ιατρικές πράξεις από μέλη ΔΕΠ, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, που πραγματοποιούνται σε χώρους ιδιωτικών κλινικών. Τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ οφείλουν, προς τον σκοπό της παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από τα ΑΕΙ και την προάσπιση της υγείας των πολιτών, να είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, όντας απαλλαγμένοι από εξαρτήσεις, τις οποίες συνεπάγεται η παράλληλη άσκηση ελεύθερου ιατρικού επαγγέλματος.

220

ΣτΕ 2202/2014 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ιατρός με ειδικότητα γενικής χειρουργικής, χειρουργικής θώρακος και αγγειοχειρουργικής εξελέγη καθηγητής καρδιακής χειρουργικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επέστρεψε στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας την πολυετή καριέρα του στο εξωτερικό.

226

ΣτΕ (Αναστ.) 48/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Υ10α/Γ.Ποικ.42832/15.12.2011 (Β’ 1390/27.4.2012) με θέμα: «Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε Ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή». Αναστολή εκτέλεσης κανονιστικής πράξης και ειδικώς εκείνης που αφορά στην οργάνωση δημόσιας υπηρεσίας, κατ’ αρχήν, δεν χορηγείται, εκτός αν ο αιτών αποδείξει ότι από την εκτέλεσή της θα υποστεί βλάβη άμεση και συγκεκριμένη, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί ακόμα και αν ευδοκιμήσει η αντίστοιχη αίτηση ακύρωσης.

245

ΣτΕ (Αναστ.) 83/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης του υπ’ αρ. πρωτ. 582/13.1.2015 εγγράφου του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης προς τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου (ΠΓΝ) Έβρου σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω νοσοκομείου.

246

ΣτΕ 775/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ Υ10α/Γ.Ποικ.42832/15.12.2011 (ΦΕΚ Β’ 1390/27.4.2012) με θέμα: «Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε Ιατρούς του ΕΣΥ με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή». Ο νομοθέτης θέλησε να μπορεί να απονεμηθεί ο τίτλος του κλινικού καθηγητή του ΕΣΥ σε ιατρούς με βαθμό συντονιστή διευθυντή που διαθέτουν υψηλό επιστημονικό επίπεδο (ανάλογο του αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου) και οι οποίοι διατηρούν την υπηρεσιακή σχέση τους με το ΕΣΥ.

247

ΜΠρΘεσσαλ 16038/2015 ΑΕΙ-Μέλη ΔΕΠ. Αγωγή μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ενταγμένες σε νοσοκομείο, το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ., με την οποία ισχυρίζονται ότι παρέχουν υπηρεσίες στις ως άνω κλινικές, τουλάχιστον για δύο φορές την εβδομάδα πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και στην πρωινή λειτουργία των τακτικών ιατρείων τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, πέραν των εφημεριών τους και, για το λόγο αυτό, δικαιούνται τη χορήγηση κλινικού επιδόματος, το οποίο δεν λαμβάνουν.

255

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 3082/2015 Φορολογικά ιατρών. Νομική πλάνη ιατρού κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής του δήλωσης, καθώς περιέλαβε σε αυτήν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα ποσό που δεν ήταν αμοιβές του από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του ιατρού, αλλά πραγματικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού κέντρου.

260

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ 2195/2014 Ιατρικές ειδικότητες. Ιατρός άνευ ειδικότητας είχε συνάψει σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, αορίστου χρόνου, με εταιρεία, στην οποία, εκτός από τις υπηρεσίες του ως γενικός ιατρός, είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας.

263

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕιρΑθ 1469/2015 Ιδιωτικές κλινικές. Αγωγή ιδιωτικής κλινικής κατά ασθενή, ο οποίος νοσηλεύτηκε σε αυτήν, παρουσιάζοντας αλλεργικό εξάνθημα και οξεία υποδερματίτιδα, για την καταβολή από αυτόν του ποσού της νοσηλείας.

268

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΔΕφΑθ 1786/2015 Πειθαρχικά ιατρών. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα ιατρό η πειθαρχική ποινή της προσωρινής στέρησης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, καθώς ασκούσε το επάγγελμα χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

272

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΑΠΔΠΧ

ΣτΕ (Αναστ.) 111/2015 Ιατρικό απόρρητο-ΑΠΔΠΧ. Αίτηση αναστολής με την οποία ζητείται από την Επιτροπή Αναστολών να διατάξει τη μη χρήση βεβαίωσης, η οποία χορηγήθηκε κατόπιν απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

274

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠ 1787/2014 Απάτη σε βάρος ασφαλιστικού ταμείου. Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ ζήτησε και έλαβε από το ταμείο δαπάνη προμήθειας φαρμάκου για χρήση από τη σύζυγο του, έμμεσα ασφαλισμένη στο ίδιο ταμείο και φερόμενη ως πάσχουσα από βαριάς μορφής αλλεργική ασθματική βρογχίτιδα.

277

ΠλημΑθ 46000/2014 Ποινικά ιατρών. Παθητική δωροδοκία. «Μαστολόγοι». Ασθενής μετέβη σε νοσοκομείο για να εξετασθεί στο στήθος και ο «μαστολόγος» ιατρός που την εξέτασε της ζήτησε χρηματικό ποσό προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης ογκιδίου.

288

ΑΠ (Ποιν.) 173/2015 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση από εντολοδόχο. Υπάλληλος ιατρικής εταιρείας συμβεβλημένης με ασφαλιστικά ταμεία καταδικάστηκε για κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση σε βάρος της κατόπιν ομολογίας του ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου.

291

ΑΠ 318/2015 Συκοφαντική δυσφήμιση. Κυριακάτικη εφημερίδα σε άρθρο της έκανε λόγο για υπόθεση κυκλώματος ιατρών νοσοκομείου, το οποίο έστελνε παιδιά για επεμβάσεις στο εξωτερικό παρότι μπορούσαν να χειρουργηθούν στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας τα δημόσια ταμεία.

303

ΑΠ (Ποιν.) 416/2015 Ποινικά ιατρών. Χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Γενικός ιατρός, επιμελητής Β’ του ΕΣΥ, συνταγογραφούσε, άνευ σημειώσεων σε βιβλιάρια υγείας, φάρμακα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη τις φαρμακευτικές αγωγές που αναγράφονταν σε κάθε αντίστοιχη συνταγή, δεν γνώριζαν την ύπαρξη της συνταγογράφησης και δεν έλαβαν ποτέ τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

308

ΑΠ (Ποιν.) 613/2015 Ποινικά ιατρών. Χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Ιατρός του ΙKA συνέτασσε και εξέδιδε ιατρικές συνταγές με ψευδές περιεχόμενο για ασφαλισμένους του ταμείου, τους οποίους δεν εξέτασε ποτέ και οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη τις φαρμακευτικές αγωγές, δεν γνώριζαν την ύπαρξη της συνταγογράφησης και δεν έλαβαν ποτέ τα αντίστοιχα φάρμακα.

316

ΑΠ (Ποιν.) 747/2015 Ποινικά ιατρών. Παθητική δωροδοκία ιατρού. Μαιευτήρας-γυναικολόγος ζήτησε από το σύζυγο της μητέρας νεογέννητου τέκνου, της οποίας την παρακολούθηση της κύησης και τον τοκετό είχε αναλάβει, χρηματικό ποσό 400 ευρώ ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

328

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΑΠ 822/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Μαιευτήρας-γυναικολόγος και συνεργαζόμενη με αυτόν μαία προέτρεψαν επίτοκο που κυοφορούσε το τρίτο τέκνο της να γεννήσει φυσιολογικά μολονότι γνώριζαν ότι αυτή είχε ήδη υποβληθεί σε δύο προηγούμενες καισαρικές τομές, γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους τόσο για την επίτοκο όσο και για το βρέφος της.

333

ΤρΠλημΚω 386/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Έγκυος με ρήξη θυλακίου εισήχθη σε μαιευτική κλινική νοσοκομείου για νοσηλεία μέχρι την έναρξη των ωδινών του τοκετού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν άρχισαν σταδιακά οι ωδίνες, η επίτοκος ζήτησε να της τεθεί επισκληρίδιος νάρκωση, αλλά ο θεράπων ιατρός της, μαιευτήρας γυναικολόγος, της είπε να μην το πράξει, διότι αυτό θα καθυστερούσε τον τοκετό.

339

ΠΠρΑθ 1912/2014 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Βιοπαθολόγοι. Σχέση πρόστησης ιατρού με ιδιωτική κλινική. Έγκυος επισκεπτόταν μαιευτήρα γυναικολόγο σε ιδιωτικό μαιευτήριο προς παρακολούθηση της κύησής της και διενέργειας των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων, τις οποίες και επαναλάμβανε κάθε μήνα.

343

ΑΠ 427/2015 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Σχέση πρόστησης ιατρού με ιδιωτική κλινική. Επίτοκος εισήλθε σε μαιευτική κλινική, όπου γέννησε με καισαρική τομή ένα υγιές τέκνο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε δωμάτιο νοσηλευτικού ορόφου.

353

ΑΠ (Ποιν.) 750/2015 Ιατρική αμέλεια. Ωτοριναλορυγγολόγοι. Ασθενής με κακοήθη όγκο στον υποφάρυγγα, για τον οποίο είχε υποβληθεί σε συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία, παρουσίασε αιμόπτυση και επισκέφθηκε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε από ωτορινολαρυγγολόγο σε έμμεση λαρυγγοσκόπηση, ακτινολογικό και εργαστηριακό έλεγχο.

364

ΑΠ (Ποιν.) 782/2015 Ιατρική αμέλεια. Μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Επίτοκος με αιμορραγία στον κόλπο λόγω αποκόλλησης του πλακούντα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου γέννησε με καισαρική τομή ένα πρόωρο βρέφος με άπνοια. Παρά τις προσπάθειες των ιατρών με χορήγηση υγρών και αίματος, η ασθενής παρέμεινε και μετά το πέρας της επέμβασης αιμοδυναμικά ασταθής, παρουσιάζοντας μεγάλη αιμορραγία, λόγω της αδυναμίας της μήτρας της να συσπαστεί.

372

ΑΠ (Ποιν.) 809/2015 Ιατρική αμέλεια. Αναισθησιολόγοι. Ασθενής με σκολίωση ρινικού διαφράγματος εισήχθη σε νοσοκομείο προκείμενου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση πλαστικής ρινικού διαφράγματος. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης και πριν από το κύριο στάδιο αυτής, ήτοι την πλαστική επί του διαφράγματος, η αναισθησιολόγος είχε αποχωρήσει από τη χειρουργική αίθουσα, παρότι όφειλε να ελέγχει την κατάσταση της ασθενούς και την πορεία της ολικής αναισθησίας για τυχόν επιπλοκές.

380

ΑΠ (Ποιν.) 939/2015 Ιατρική αμέλεια. Παθολόγοι. Καρδιολόγοι. Ασθενής με αυξημένη αρτηριακή πίεση επισκέφθηκε καρδιολόγο, ο οποίος την υπέβαλε σε υπερηχοκαρδιογράφημα triplex καρδιάς, από το οποίο προέκυψε ότι έπασχε από σημαντικού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας. Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής της, ο ιατρός συνέστησε στο σύζυγο της ασθενούς να υποβληθεί αυτή άμεσα σε προεγχειρητικό έλεγχο και ακολούθως σε χειρουργική επέμβαση σε κατάλληλο καρδιοχειρουργικό κέντρο.

388

Google Ads