Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιούλ./Δεκέβριος 2015

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιούλ./Δεκέβριος 2015

cover aprilios 2015

Περιεχόμενα 44ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χάρης Τ. Πολίτης, «Φυματίωση, Πολυανθεκτική Φυματίωση (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική Φυματίωση (XDR-TB). Προς πολιτική απομόνωσης και καραντίνας; Νομικές όψεις. (ΙιΙ)

679 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4331/2015

ΦΕΚ Α’ 69/02.07.2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης  Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

697

Υ.Α. Αριθμ. Δ23/28477/1793 (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

ΦΕΚ Β’ 1478/14.07.2015

Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαέξι (16) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

699

Υ.Α Αριθμ. οικ Γ5/63587

ΦΕΚ Β’ 1803/20.08.2015

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018.

701

Υ.Α. Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976

ΦΕΚ Β’ 1958/11.09.2015

Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

703

Ν. 4336/2015

ΦΕΚ Α’ 94/14.09.2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

715

Ν. 4337/2015

ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

716

Υ.Α. Αριθμ. Γ5(α)/70068 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015

Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων  συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα,  τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και  τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β/2014 υπουργικής απόφασης.

717

Υ.Α. Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 83217 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2344/30.10.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/4841/12.6.1979 Υγειονομικής Διάταξης «Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών» (ΦΕΚ 696/Β’/1979), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1263/28.5.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1070/Β/1999) και Γ1(δ)/ΓΠ οικ.80012/19.10.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2273/Β’/2015).

720

Ν. 4342/2015

ΦΕΚ Α’ 143/09.11.2015

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ  και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου  της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

721

Υ.Α. Π/112/363 (Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων - Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2488/18.11.2015

Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

722

Υ.Α. Γ3γ/63182 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2496/19.11.2015

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις-ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων.

728

Ν. 4356/2015

ΦΕΚ Α’ 181/24.12.2015

Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

730

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣτΕ 1989/2014 Διοικητική σύμβαση. Αίτηση αναίρεσης Νευροψυχιατρικής Κλινικής κατά του Ελληνικού Δημοσίου, O.Π.Α.Δ. (ήδη Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι της αιτούσας.

731

ΣτΕ 2624/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύναψη διοικητικής σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και αναδόχου εταιρείας που μειοδότησε  μετά από σχετικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την καθαριότητα του Νοσοκομείου.

733

ΣτΕ 2625/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Η εταιρεία, σύμφωνα με την 28/2000 απόφαση διαιτησίας που εκηρύχθη υποχρεωτική από τον Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άλλαξε τους όρους αμοιβής αυτών που απασχολούσε. Τα άρθρα 388, 200 και 288 ΑΚ μπορούν αναλογικά να εφαρμοστούν και στις διοικητικές συμβάσεις.

736

ΕΣΥ – ΣΚΕΙΟΠΝΙ

ΣτΕ 4341/2014 Αίτηση ακύρωσης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νοσοκομείου, η οποία απέρριψε προηγούμενη αίτηση Διευθυντή  Παιδοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου, με την οποία ζητούσε μεταφορά της κλινικής στο προαναφερθέν νοσοκομείο.

739

ΣτΕ 296/2015 Αστική ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση. Ιατρός του ΕΣΥ παρανόμως δεν διορίσθηκε σε θέση διευθυντή νοσοκομείου  και αξιώνει αποζημίωση ίση με τις αποδοχές που δεν εισέπραξε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του αναδρομικού διορισμού της και της  ανάληψης πραγματικής υπηρεσίας.

740

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 559/2015 Εφημερίες ιατρών. Ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε νοσοκομείο πραγματοποίησαν κατά το έτος 1998 εφημερίες ενεργείς και ετοιμότητας, για τις οποίες τους κατεβλήθη αμοιβή.

746

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠ 199/2015 Αίτηση αναίρεσης ΝΠΔΔ κατά δευτεροβάθμιας απόφασης που έκανε δεκτή αγωγή ιατρών νοσοκομείου με την οποία ζητούσαν τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ειδικής απασχόλησης, το οποίο λάμβανε αποκλειστικά το προσωπικό που απασχολούνταν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας.

752

ΣτΕ 917/2015 Αίτηση σωματείου ιατρών νοσοκομείων για την ακύρωση Υπουργικής Απόφασης περί της κατάταξης και διαδικασίας εξέλιξης μόνιμων και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιατρών των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

756

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 116/2015 Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΤΣΑΥ σε ακτινολογικό εργαστήριο προέκυψε ότι δεν αποδόθηκαν ασφαλιστικές εισφορές για τον επιστημονικό του υπεύθυνο ιατρό ακτινολόγο, καθώς και για τον αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο και με έγγραφο του διευθυντή εσόδων του ταμείου γνωστοποιήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία που εκμεταλλεύεται το εν λόγω εργαστήριο ο καταλογισμός εις βάρος της ποσού για οφειλόμενες εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου.

762

ΣτΕ 673/2015 Σύμβαση ιατρού με ασφαλιστικό ταμείο. Ιατρός πνευμονολόγος που παρείχε υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας υπέβαλε αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 και να συσταθεί για τον εφεξής χρόνο σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταξύ αυτής και του Οργανισμού.

768

ΣτΕ 776/2015 Σύμβαση ιατρού με ασφαλιστικό ταμείο. Ιατρός παθολόγος με σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΟΑΕΕ–ΤΕΒΕ υπέβαλε αίτηση σύστασης εφεξής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

777

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 272/2014 Αίτημα Επίκουρου Καθηγητή Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ο οποίος έχει τοποθετηθεί και ασκεί τα καθήκοντά του  σε Εργαστήριο Ακτινολογίας νοσοκομείου, πραγματοποιώντας απογευματινά ιατρεία δύο φορές την εβδομάδα, να απασχολείται και σε απογευματινά ιατρεία Εργαστηρίου Ακτινολογίας άλλου νοσοκομείου.

784

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 347/2014 Μεταφορά οργανικής θέσης ειδικευμένης ιατρού του ΕΣΥ από Κέντρο Υγείας σε νοσοκομειακή μονάδα του ίδιου νομού εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4238/2014.

789

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 348/2014 Με Υπουργική Απόφαση διαπιστώθηκε η θέση σε αυτοδίκαιη αργία ιατρού, Διευθυντή Μαιευτικής-Γυναικολογίας νοσοκομείου, επειδή αυτός είχε παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να ελεγχθεί για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του.

794

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΔΠΧ

ΑΠΔΠΧ 140/2014 Αδελφή ασθενή ζητεί από ψυχιατρική κλινική βεβαίωση νοσηλείας του αδελφού της, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει προς αντίκρουση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει υποβάλει ο αδελφός της εναντίον της στο πλαίσιο διαμάχης τους περί τη χρήση διαμερισμάτων σε οικογενειακή πολυκατοικία.

800

ΑΠΔΠΧ 144/2014 Διευθυντής ψυχίατρος ψυχιατρικού νοσοκομείου ζητεί να λάβει πειθαρχικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ψυχιάτρου του ίδιου νοσοκομείου, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης των δύο ιατρών κατόπιν υποβολής αναφοράς του πρώτου σε βάρους του δευτέρου για παράβαση καθήκοντος λόγω πολιτικών προτιμήσεων.

801

ΑΠΔΠΧ 148/2014 Αδελφή ασθενή ζητεί από ψυχιατρικό νοσοκομείο αντίγραφα ιατρικού φακέλου και πιστοποιητικό νοσηλείας του αδελφού της, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ενώπιον δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της αίτησης της δια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τη θέση του αδελφού της υπό δικαστική συμπαράσταση.

804

ΑΠΔΠΧ 152/2014 Αίτηση γονέα ανήλικης, με την οποία καταγγέλλει ότι νοσοκομείο χορήγησε αντίγραφα εγγράφων από τους τηρούμενους ιατρικούς φακέλους που αφορούν στο ανήλικο τέκνο του χωρίς άδεια σε ανώνυμη εταιρεία.

805

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠ (Ποιν.) 602/2014 Κακουργηματική κατ’ επάγγελμα απάτη από ιατρό. Ασθενής που διαγνώσθηκε με καρκίνο του μαστού, θέλοντας να αποφύγει τη μαστεκτομή και τις χημειοθεραπείες που τις πρότειναν ιατροί της κλασικής ιατρικής, επισκέφθηκε γνωστό της ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο που κατά δήλωση του ασχολούνταν με την ολιστική ιατρική.

808

ΑΠ (Ποιν.) 181/2015 Παθητική δωροδοκία. Ψυχίατρος και διευθυντής τομέα κρατικού θεραπευτηρίου που είχε ορισθεί ως πραγματογνώμονας σε υπόθεση ναρκωτικών ζήτησε και έλαβε από τον κατηγορούμενο χρηματικό ποσό προκειμένου να διενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη.

816

ΑΠ (Ποιν.) 288/2015 Απάτη από ιατρό, ψευδής ιατρική βεβαίωση. Ιατρός γυναικολόγος ανακοίνωσε ψευδώς σε πελάτισσά της ότι ήταν έγκυος και η δεύτερη, μη επιθυμώντας ακόμα ένα παιδί, πράγμα που το γνώριζε εκ των προτέρων η ιατρός, ζήτησε τη διακοπή της εγκυμοσύνης της.

819

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 3481/2014 Πειθαρχικά ιατρών. Παράβαση καθήκοντος ιατρών. Αντίθετες προσφυγές. Κατόπιν ελέγχου συνταγογράφησης ογκολογικών και συναφών φαρμάκων από το ΙΚΑ, εντοπίστηκε σε ογκολογικό τμήμα χορήγηση σκευασμάτων σε καρκινοπαθείς με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

823

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣτΕ 1407/2014 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Μόνιμος λοχίας του Στρατού Ξηράς διαγνώσθηκε από τον ιατρό της Μονάδας του ότι έπασχε από εμπύρετο αμυγδαλίτιδα με πυώδη βύσματα στις αμυγδαλές και του χορηγήθηκε η κατάλληλη αντιβίωση.

827

ΣτΕ 2224/2014 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ανήλικο τέκνο, καθώς και οι γονείς του, διαγνώσθηκαν με μεσογειακή αναιμία κατά το γονιδιακό έλεγχο σε νοσοκομείο παίδων.

838

ΣτΕ 3793/2014 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ασθενής που υποβλήθηκε σε νοσοκομείο σε προγραμματισμένη εγχείρηση αμυγδαλεκτομής, η οποία διενεργήθηκε με την αναίμακτη μέθοδο της διπολικής διαθερμίας υπό γενική αναισθησία, υπέστη μη ανατάξιμη βλάβη της εγκεφαλικής λειτουργίας της και του εγκεφαλικού στελέχους, με αποτέλεσμα να καταστεί κλινικώς νεκρή και τελικά να αποβιώσει κατά τη νοσηλεία της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ διατηρούσε τις στοιχειώδεις λειτουργίες της αναπνοής και της καρδιάς με μηχανική υποστήριξη.

842

ΣτΕ 1123/2015 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ασθενής με στεφανιαία νόσο εισήχθη σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση by pass από ειδικό χειρουργό θώρακος - καρδιοχειρουργό. Κατά τη σύγκληση του εγχειρητικού τραύματος ο ασθενής περιήλθε σε κατάσταση κοιλιακής μαρμαρυγής, για την αντιμετώπιση της οποίας του χορηγήθηκε αδρεναλίνη στη ρίζα της αορτής και ακολούθησαν μαλάξεις της καρδιάς και απινίδωση.

851

ΑΠ (Ποιν.) 182/2015 Ιατρική αμέλεια. Έγκυος επισκέφθηκε μαιευτήρα γυναικολόγο για να παρακολουθήσει την πορεία της εγκυμοσύνης της. Η ιατρός την εξέτασε κλινικά και της συνέστησε εργαστηριακές εξετάσεις, στις οποίες έπρεπε να υποβάλλεται κάθε μήνα.

856

ΑΠ (Ποιν.) 230/2015 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής που έπασχε από συγγενή δίπτυχη αορτική βαλβίδα έμεινε έγκυος και ο θεράπων ιατρός της, καρδιολόγος, της συνέστησε να πηγαίνει σ` αυτόν προς εξέταση στις αρχές κάθε τριμήνου της κύησης.

864

ΠΠρΑθ 453/2015 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Σχέση πρόστησης ιατρού με ιδιωτικό θεραπευτήριο. Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρείας.

870

ΕφΠατρ (Ποιν.) 1391α/2014-208/2015 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής που υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης μήτρας (κοιλιακή υστερεκτομή) σε μαιευτική-γυναικολογική κλινική νοσοκομείου υπέστη απώλεια αίματος, το οποίο αναπληρώθηκε με μετάγγιση, και μετεγχειρητικά εμφάνισε αδυναμία κίνησης, επιθυμία κατάκλισης και διάθεση υπνηλίας, πόνους στην περιοχή της επέμβασης, ωχρότητα προσώπου, δυσφορία, ταχύπνοια, εκχυμώσεις στην κοιλιακή χώρα και μεγάλη πτώση της τιμής του αιματοκρίτη.

892

ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ Ε.Ι.Δ. 2015

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χάρης Τ. Πολίτης, «Φυματίωση, Πολυανθεκτική Φυματίωση (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική Φυματίωση (XDR-TB). Προς πολιτική απομόνωσης και καραντίνας; Νομικές όψεις. (ΙιΙ)

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν. 4331/2015

ΦΕΚ Α’ 69/02.07.2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης  Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

697

Υ.Α. Αριθμ. Δ23/28477/1793 (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

ΦΕΚ Β’ 1478/14.07.2015

Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαέξι (16) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

699

Υ.Α Αριθμ. οικ Γ5/63587

ΦΕΚ Β’ 1803/20.08.2015

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018.

701

Υ.Α. Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976

ΦΕΚ Β’ 1958/11.09.2015

Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

703

Ν. 4336/2015

ΦΕΚ Α’ 94/14.09.2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας  και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

715

Ν. 4337/2015

ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

716

Υ.Α. Αριθμ. Γ5(α)/70068 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015

Κατάργηση της υπ αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων  συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα,  τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και  τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β/2014 υπουργικής απόφασης.

717

Υ.Α. Αριθμ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 83217 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2344/30.10.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/4841/12.6.1979 Υγειονομικής Διάταξης «Περί της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών» (ΦΕΚ 696/Β’/1979), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1263/28.5.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 1070/Β/1999) και Γ1(δ)/ΓΠ οικ.80012/19.10.2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2273/Β’/2015).

720

Ν. 4342/2015

ΦΕΚ Α’ 143/09.11.2015

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ  και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου  της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

721

Υ.Α. Π/112/363 (Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων - Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2488/18.11.2015

Αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων - απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

722

Υ.Α. Γ3γ/63182 (Υγείας)

ΦΕΚ Β’ 2496/19.11.2015

Ορισμός κλιμακούμενου ποσοστού εκπτώσεων για διαγνωστικές εξετάσεις-ιατρικές πράξεις, ως μέθοδος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων.

728

Ν. 4356/2015

ΦΕΚ Α’ 181/24.12.2015

Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

730

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣτΕ 1989/2014 Διοικητική σύμβαση. Αίτηση αναίρεσης Νευροψυχιατρικής Κλινικής κατά του Ελληνικού Δημοσίου, O.Π.Α.Δ. (ήδη Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι της αιτούσας.

731

ΣτΕ 2624/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύναψη διοικητικής σύμβασης μεταξύ Νοσοκομείου και αναδόχου εταιρείας που μειοδότησε  μετά από σχετικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την καθαριότητα του Νοσοκομείου.

733

ΣτΕ 2625/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Η εταιρεία, σύμφωνα με την 28/2000 απόφαση διαιτησίας που εκηρύχθη υποχρεωτική από τον Υπουργό  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άλλαξε τους όρους αμοιβής αυτών που απασχολούσε. Τα άρθρα 388, 200 και 288 ΑΚ μπορούν αναλογικά να εφαρμοστούν και στις διοικητικές συμβάσεις.

736

ΕΣΥ – ΣΚΕΙΟΠΝΙ

ΣτΕ 4341/2014 Αίτηση ακύρωσης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου νοσοκομείου, η οποία απέρριψε προηγούμενη αίτηση Διευθυντή  Παιδοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου, με την οποία ζητούσε μεταφορά της κλινικής στο προαναφερθέν νοσοκομείο.

739

ΣτΕ 296/2015 Αστική ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση. Ιατρός του ΕΣΥ παρανόμως δεν διορίσθηκε σε θέση διευθυντή νοσοκομείου  και αξιώνει αποζημίωση ίση με τις αποδοχές που δεν εισέπραξε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του αναδρομικού διορισμού της και της  ανάληψης πραγματικής υπηρεσίας.

740

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 559/2015 Εφημερίες ιατρών. Ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν σε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε νοσοκομείο πραγματοποίησαν κατά το έτος 1998 εφημερίες ενεργείς και ετοιμότητας, για τις οποίες τους κατεβλήθη αμοιβή.

746

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠ 199/2015 Αίτηση αναίρεσης ΝΠΔΔ κατά δευτεροβάθμιας απόφασης που έκανε δεκτή αγωγή ιατρών νοσοκομείου με την οποία ζητούσαν τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ειδικής απασχόλησης, το οποίο λάμβανε αποκλειστικά το προσωπικό που απασχολούνταν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας.

752

ΣτΕ 917/2015 Αίτηση σωματείου ιατρών νοσοκομείων για την ακύρωση Υπουργικής Απόφασης περί της κατάταξης και διαδικασίας εξέλιξης μόνιμων και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιατρών των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

756

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 116/2015 Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΤΣΑΥ σε ακτινολογικό εργαστήριο προέκυψε ότι δεν αποδόθηκαν ασφαλιστικές εισφορές για τον επιστημονικό του υπεύθυνο ιατρό ακτινολόγο, καθώς και για τον αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο και με έγγραφο του διευθυντή εσόδων του ταμείου γνωστοποιήθηκε στην ανώνυμη εταιρεία που εκμεταλλεύεται το εν λόγω εργαστήριο ο καταλογισμός εις βάρος της ποσού για οφειλόμενες εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου.

762

ΣτΕ 673/2015 Σύμβαση ιατρού με ασφαλιστικό ταμείο. Ιατρός πνευμονολόγος που παρείχε υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ δυνάμει συμβάσεων μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας υπέβαλε αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 και να συσταθεί για τον εφεξής χρόνο σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταξύ αυτής και του Οργανισμού.

768

ΣτΕ 776/2015 Σύμβαση ιατρού με ασφαλιστικό ταμείο. Ιατρός παθολόγος με σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΟΑΕΕ–ΤΕΒΕ υπέβαλε αίτηση σύστασης εφεξής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

777

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 272/2014 Αίτημα Επίκουρου Καθηγητή Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ο οποίος έχει τοποθετηθεί και ασκεί τα καθήκοντά του  σε Εργαστήριο Ακτινολογίας νοσοκομείου, πραγματοποιώντας απογευματινά ιατρεία δύο φορές την εβδομάδα, να απασχολείται και σε απογευματινά ιατρεία Εργαστηρίου Ακτινολογίας άλλου νοσοκομείου.

784

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 347/2014 Μεταφορά οργανικής θέσης ειδικευμένης ιατρού του ΕΣΥ από Κέντρο Υγείας σε νοσοκομειακή μονάδα του ίδιου νομού εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΚΕ.Σ.Υ. πριν τη δημοσίευση του ν. 4238/2014.

789

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 348/2014 Με Υπουργική Απόφαση διαπιστώθηκε η θέση σε αυτοδίκαιη αργία ιατρού, Διευθυντή Μαιευτικής-Γυναικολογίας νοσοκομείου, επειδή αυτός είχε παραπεμφθεί σε Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να ελεγχθεί για αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του.

794

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΔΠΧ

ΑΠΔΠΧ 140/2014 Αδελφή ασθενή ζητεί από ψυχιατρική κλινική βεβαίωση νοσηλείας του αδελφού της, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει προς αντίκρουση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έχει υποβάλει ο αδελφός της εναντίον της στο πλαίσιο διαμάχης τους περί τη χρήση διαμερισμάτων σε οικογενειακή πολυκατοικία.

800

ΑΠΔΠΧ 144/2014 Διευθυντής ψυχίατρος ψυχιατρικού νοσοκομείου ζητεί να λάβει πειθαρχικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ψυχιάτρου του ίδιου νοσοκομείου, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης των δύο ιατρών κατόπιν υποβολής αναφοράς του πρώτου σε βάρους του δευτέρου για παράβαση καθήκοντος λόγω πολιτικών προτιμήσεων.

801

ΑΠΔΠΧ 148/2014 Αδελφή ασθενή ζητεί από ψυχιατρικό νοσοκομείο αντίγραφα ιατρικού φακέλου και πιστοποιητικό νοσηλείας του αδελφού της, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ενώπιον δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της αίτησης της δια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τη θέση του αδελφού της υπό δικαστική συμπαράσταση.

804

ΑΠΔΠΧ 152/2014 Αίτηση γονέα ανήλικης, με την οποία καταγγέλλει ότι νοσοκομείο χορήγησε αντίγραφα εγγράφων από τους τηρούμενους ιατρικούς φακέλους που αφορούν στο ανήλικο τέκνο του χωρίς άδεια σε ανώνυμη εταιρεία.

805

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΠ (Ποιν.) 602/2014 Κακουργηματική κατ’ επάγγελμα απάτη από ιατρό. Ασθενής που διαγνώσθηκε με καρκίνο του μαστού, θέλοντας να αποφύγει τη μαστεκτομή και τις χημειοθεραπείες που τις πρότειναν ιατροί της κλασικής ιατρικής, επισκέφθηκε γνωστό της ιατρό ωτορινολαρυγγολόγο που κατά δήλωση του ασχολούνταν με την ολιστική ιατρική.

808

ΑΠ (Ποιν.) 181/2015 Παθητική δωροδοκία. Ψυχίατρος και διευθυντής τομέα κρατικού θεραπευτηρίου που είχε ορισθεί ως πραγματογνώμονας σε υπόθεση ναρκωτικών ζήτησε και έλαβε από τον κατηγορούμενο χρηματικό ποσό προκειμένου να διενεργήσει την πραγματογνωμοσύνη.

816

ΑΠ (Ποιν.) 288/2015 Απάτη από ιατρό, ψευδής ιατρική βεβαίωση. Ιατρός γυναικολόγος ανακοίνωσε ψευδώς σε πελάτισσά της ότι ήταν έγκυος και η δεύτερη, μη επιθυμώντας ακόμα ένα παιδί, πράγμα που το γνώριζε εκ των προτέρων η ιατρός, ζήτησε τη διακοπή της εγκυμοσύνης της.

819

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΣτΕ 3481/2014 Πειθαρχικά ιατρών. Παράβαση καθήκοντος ιατρών. Αντίθετες προσφυγές. Κατόπιν ελέγχου συνταγογράφησης ογκολογικών και συναφών φαρμάκων από το ΙΚΑ, εντοπίστηκε σε ογκολογικό τμήμα χορήγηση σκευασμάτων σε καρκινοπαθείς με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς την έγκριση του ΕΟΦ, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών.

823

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣτΕ 1407/2014 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Μόνιμος λοχίας του Στρατού Ξηράς διαγνώσθηκε από τον ιατρό της Μονάδας του ότι έπασχε από εμπύρετο αμυγδαλίτιδα με πυώδη βύσματα στις αμυγδαλές και του χορηγήθηκε η κατάλληλη αντιβίωση.

827

ΣτΕ 2224/2014 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ανήλικο τέκνο, καθώς και οι γονείς του, διαγνώσθηκαν με μεσογειακή αναιμία κατά το γονιδιακό έλεγχο σε νοσοκομείο παίδων.

838

ΣτΕ 3793/2014 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ασθενής που υποβλήθηκε σε νοσοκομείο σε προγραμματισμένη εγχείρηση αμυγδαλεκτομής, η οποία διενεργήθηκε με την αναίμακτη μέθοδο της διπολικής διαθερμίας υπό γενική αναισθησία, υπέστη μη ανατάξιμη βλάβη της εγκεφαλικής λειτουργίας της και του εγκεφαλικού στελέχους, με αποτέλεσμα να καταστεί κλινικώς νεκρή και τελικά να αποβιώσει κατά τη νοσηλεία της σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ διατηρούσε τις στοιχειώδεις λειτουργίες της αναπνοής και της καρδιάς με μηχανική υποστήριξη.

842

ΣτΕ 1123/2015 Ιατρική αμέλεια. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Ασθενής με στεφανιαία νόσο εισήχθη σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση by pass από ειδικό χειρουργό θώρακος - καρδιοχειρουργό. Κατά τη σύγκληση του εγχειρητικού τραύματος ο ασθενής περιήλθε σε κατάσταση κοιλιακής μαρμαρυγής, για την αντιμετώπιση της οποίας του χορηγήθηκε αδρεναλίνη στη ρίζα της αορτής και ακολούθησαν μαλάξεις της καρδιάς και απινίδωση.

851

ΑΠ (Ποιν.) 182/2015 Ιατρική αμέλεια. Έγκυος επισκέφθηκε μαιευτήρα γυναικολόγο για να παρακολουθήσει την πορεία της εγκυμοσύνης της. Η ιατρός την εξέτασε κλινικά και της συνέστησε εργαστηριακές εξετάσεις, στις οποίες έπρεπε να υποβάλλεται κάθε μήνα.

856

ΑΠ (Ποιν.) 230/2015 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής που έπασχε από συγγενή δίπτυχη αορτική βαλβίδα έμεινε έγκυος και ο θεράπων ιατρός της, καρδιολόγος, της συνέστησε να πηγαίνει σ` αυτόν προς εξέταση στις αρχές κάθε τριμήνου της κύησης.

864

ΠΠρΑθ 453/2015 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Σχέση πρόστησης ιατρού με ιδιωτικό θεραπευτήριο. Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρείας.

870

ΕφΠατρ (Ποιν.) 1391α/2014-208/2015 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής που υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης μήτρας (κοιλιακή υστερεκτομή) σε μαιευτική-γυναικολογική κλινική νοσοκομείου υπέστη απώλεια αίματος, το οποίο αναπληρώθηκε με μετάγγιση, και μετεγχειρητικά εμφάνισε αδυναμία κίνησης, επιθυμία κατάκλισης και διάθεση υπνηλίας, πόνους στην περιοχή της επέμβασης, ωχρότητα προσώπου, δυσφορία, ταχύπνοια, εκχυμώσεις στην κοιλιακή χώρα και μεγάλη πτώση της τιμής του αιματοκρίτη.

892

ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ Ε.Ι.Δ. 2015

Google Ads