Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Απρ./Ιούνιος 2015

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Απρ./Ιούνιος 2015

cover aprilios 2015

Περιεχόμενα 43ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χάρης Τ. Πολίτης, «Φυματίωση, Πολυανθεκτική Φυματίωση (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική Φυματίωση (XDR-TB). Προς πολιτική απομόνωσης και καραντίνας; Νομικές όψεις. (ΙΙ)

405

   

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Υ.Α. Α3 (γ)/ΓΠ/οικ.23754 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 490/01.04.2015

 

Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

419

   

Υ.Α. Γ1/Γ.Π.οικ.24834 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 627/17.04.2015

 

Κατάργηση της αριθμ. οικ. 62752/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1652/Β’/4-7-2013).

420

   

Ν. 4325/2015

 

ΦΕΚ Α’ 47/11.05.2015

 

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

421

   

Υ.Α. Γ5/οικ.30468 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 869/19.05.2015

 

Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11-07-14 (ΦΕΚ 1907/Β’/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

423

   

Υ.Α. Γ5/οικ. 38937 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 946/26.05.2015

 

Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β’/31-12-2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

425

   

Αριθμ. Ο-121/3η/27-4-2015 (ΕΟΦ)

 

ΦΕΚ Β’ 978/28.05.2015

 

Τροποποίηση της αριθμ. 0-833/1876-10-2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ 135 Β’/24-1-2009) περί καθορισμού των Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ε.Ε. σχετικά με τις «Αρχές και τους Κανόνες Καλής Παραγωγής για τα Φάρμακα και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

427

   

Υ.Α. Γ3γ/28034

 

ΦΕΚ Β’ 1021/03.06.2015

 

Τροποποίηση της με αριθ. Υ9/οικ.70521/18-8-14 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Υπουργικής Απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31-12-2014 (ΦΕΚ 35/Β/14-01-2015) Υπουργική Απόφαση.

427

   

Υ.Α. Γ5/οικ.41797 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 1043/04.06.2015

 

Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 38733/29.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1144 Β’/2014), «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων».

428

   

Υ.Α. 39067 (Δικαιοσύνης – Διαφάνειας – Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 1067/05.06.2015

 

Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 110 Α’ του Ποινικού Κώδικα.

430

   

Υ.Α. Γ5:34043 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 1117/11.06.2015

 

Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β’/2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων», που αφορά στον καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων.

431

   

ΠΟΛ. 1134/25.06.2015

 

Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια.

433

   

Υ.Α. Γ5/44129 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 1267/26.6.2015

 

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

434

   

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 

ΣτΕ (Αναστ.) 119/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από εταιρεία κατά απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας περί εκχώρησης από μειοδότρια εταιρεία σε θυγατρική της δικαιωμάτων από σύμβαση στο πλαίσιο διαγωνισμού με σκοπό την προμήθεια ιατρικών ειδών.

437

   

ΔΕφΤριπ 341/2014 Προμήθειες νοσοκομείων ΕΣΥ. Διοικητική σύμβαση προμήθειας που καταρτίστηκε μεταξύ Νοσοκομείου και ενάγουσας εταιρείας που αφορούσε αντιδραστήρια εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό.

442

   

ΣτΕ 1863/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για προμήθεια διαφόρων ειδών χειρουργικών ραμμάτων.

446

   

ΕΣΥ - ΣΚΕΙΟΠΝΙ

 

ΣτΕ 2877/2014 Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 Ν. 1397/1983, αναφέρεται ότι στα νοσοκομεία μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές που στελεχώνονται από το ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό του οικείου πανεπιστημιακού ιδρύματος και αποτελούν τμήμα του αντίστοιχου τομέα του νοσοκομείου.

456

   

ΣτΕ 2898/2014 Ευθύνη του Δημοσίου. ΕισΝΑΚ 105. Κρίσεις ιατρών ΕΣΥ. Παράνομη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου, επέλευση ζημιάς και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης πράξης και της επελθούσης ζημιάς αποτελούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης του Δημοσίου.

458

   

ΑΕΙ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΣτΕ 2109/2014 Αίτηση από καθηγητή Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου ακύρωσης απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, με την οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής απόλυσης.

460

   

ΣτΕ 3875/2014 Εφημερίες ιατρών. Δεκτή αγωγή οφθαλμιάτρου και ιατρού του ΕΣΥ με την οποία, ισχυριζόμενος ότι κατά το πρώτο εννεάμηνο του 1998 πραγματοποίησε εφημερίες, συμφώνα με τα προγράμματα εφημεριών και υπερωριακής απασχόλησης νοσοκομείου του ΕΣΥ, ζητούσε να του καταβληθεί χρηματικό ποσό ως διαφορά των αποδοχών του μεταξύ εκείνων που αντιστοιχούν στις εφημερίες που πραγματοποίησε και εκείνων που πλασματικά φέρεται ότι έκανε με βάση τον ν. 2606/1998.

472

   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

ΣτΕ (Ολομ.) 2306/2014 Φορολογία εισοδήματος ιατρού του ΕΣΥ. Αίτηση αναίρεσης απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου με την οποία τροποποιήθηκε εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και κρίθηκε ότι το ποσό που έλαβε φορολογούμενη, υπό την ιδιότητά της ως ιατρού του ΕΣΥ, ως πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2606/1998, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

478

   

ΔΕφΑθ 51/2015 Προσφυγή ιατρού που διατηρεί ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο κατά πράξης του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ με την οποία επιδιώκεται αναγκαστική εκτέλεση προς επιστροφή ποσών ως ‘’rebate’’ και ‘’clawback’’.

482

   

ΤρΔΠρΠατρ 146/2015 Προσφυγή ιατρού, καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας, κατά απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, η οποία του επέβαλε την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

486

   

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΣτΕ 3898/2014 Κατόπιν ελέγχου οργάνων του ΙΚΑ σε τηρούμενα μισθολόγια και μεριδολόγια ιατρών ιδιωτικής κλινικής, προέκυψε ότι η εταιρεία που είχε στην εκμετάλλευση της την κλινική δεν είχε καταβάλει εισφορές υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, του ΟΑΕΔ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας για 18 συνολικά ιατρούς που είχαν απασχοληθεί στην επιχείρησή της.

492

   

ΣτΕ (Ολομ.) 3962/2014 Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έχοντας έννομο συμφέρον ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και όχι αμιγώς επαγγελματικό σωματείο, ασκεί αίτηση ακυρώσεως κατά κοινής υπουργικής αποφάσεως που θεσπίζει Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, κατά το μέρος που προβλέπει καταβολές δαπανών ιατρικής περίθαλψης μόνον αν αυτή παρέχεται από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ φορείς, αναγνώριση δαπανών μόνο των ιατρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο και γνωματεύσεις οργάνων για την καταβολή δαπανών νοσηλείας και σκευασμάτων

496

   

ΣτΕ (Ολομ.) 3963/2014 Αίτηση ακύρωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών της ΚΥΑ Υ9/137380/2011, κατά το μέρος που καταργεί τη συμμετοχή του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) σε περιπτώσεις περίθαλψης ασφαλισμένων σε μη συμβεβλημένους προμηθευτές - ιατρούς.

515

   

ΣτΕ 71/2015 Σύμβαση ιατρού με ασφαλιστικό ταμείο. Ιατρός οφθαλμίατρος με σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ υπέβαλε αίτηση σύστασης εφεξής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

519

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ

 

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 35/2014 Διορισμός Διευθυντή Κέντρου Αιμοδοσίας νοσοκομείου κατόπιν κρίσης του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών ΕΣΥ.

527

   

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 133/2014 Για τους ιατρούς που υπηρετούσαν ήδη στο ΕΣΥ από τη δημοσίευση του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α’ 228/2-11-2011) με βαθμό επιμελητή Α’ προσμετράται ο χρόνος εργασίας τους ως ιατρών σε νοσοκομεία του ΙΚΑ, ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ για την συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση του δικαιώματος υποβολής αιτήσεως προς αξιολόγηση για την βαθμολογική τους εξέλιξη κατ’ άρθρο 4 παρ. ΣΤ ν. 3754/2009.

532

   

ΓΝΜΔ ΝΣΚ 199/2014 Οι ιατροί δημόσιας υγείας του ΕΣΥ δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 και προβλέπει την παραμονή στην υπηρεσία μέχρι το 65ο έτος, αλλά υπάγονται στις ρυθμίσεις του εδαφίου α’ της παραγράφου αυτής.

536

   

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΔΠΧ

 

ΑΠΔΠΧ 89/2014 Ασφαλιστική εταιρεία ζητεί από νοσοκομείο αντίγραφα ιατρικού φακέλου νοσηλείας ανήλικης, προκειμένου να καταβάλει ασφάλισμα που ζητούν με αγωγή οι γονείς της, βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.

540

   

ΑΠΔΠΧ 90/2014 Ασφαλιστική εταιρεία ζητεί από ανώνυμη εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών αντίγραφο παραπεμπτικού σημειώματος, δυνάμει του οποίου ασφαλισμένη πραγματοποίησε υπέρηχο μαστών, καθώς και αντίγραφα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις οποίες τυχόν υπεβλήθη, προκειμένου να ελέγξει κατά πόσο συντρέχει περίπτωση παράβασης από την ασφαλισμένη, η οποία υπέβαλε αίτημα καταβολής εξόδων νοσηλείας, της υποχρέωσης να δηλώσει κατά τη σύναψη της σύμβασης κάθε στοιχείο που γνωρίζει και ήταν αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου.

543

   

ΑΠΔΠΧ 93/2014 Ζητούνται από νοσοκομείο στοιχεία ιατρικού φακέλου ασθενή που νοσηλεύτηκε στην ορθοπεδική κλινική του, όπως το μέσο μεταφοράς, η χορηγηθείσα φαρμακευτική αγωγή, οι διενεργηθείσες εξετάσεις, λεπτομέρειες από την ιατρική παρακολούθηση και το εξιτήριο που έλαβε, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν προς υπεράσπιση έφεσης κατά απόφασης με την οποία υποχρεώθηκε η εκκαλούσα να καταβάλει χρηματική αποζημίωση στον εφεσίβλητο ασθενή ως υπαίτια για την πρόκληση τραυματισμού του λόγω τροχαίου ατυχήματος.

545

   

ΑΠΔΠΧ 99/2014 Σύζυγος ασθενούς ζητεί από ψυχιατρικό νοσοκομείο να του χορηγήσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τον ιατρικό φάκελο της συζύγου του, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ενώπιον δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης του για την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους.

546

   

ΑΠΔΠΧ 118/2014 Εξάδελφος ασθενούς ζητεί από ψυχιατρικό νοσοκομείο πιστοποιητικό εξέτασης της πρώτης εξαδέλφης του, προκειμένου να υποστηρίξει ενώπιον δικαστηρίου αίτηση για τη θέση της σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης. Την αίτηση είχε καταθέσει Εισαγγελέας Πρωτοδικών ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου για την υποβολή της γυναίκας σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση, τον διορισμό του εξαδέλφου της ως προσωρινού και οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη και τον ορισμό τριμελούς εποπτικού συμβουλίου.

547

   

ΑΠΔΠΧ 122/2014 Εν διαστάσει σύζυγος ζητεί να λάβει το ιατρικό ιστορικό παρακολούθησης της εν διαστάσει συζύγου του από νοσοκομείο, προκειμένου να αντικρούσει την αγωγή που αυτή έχει καταθέσει σε βάρος του, με την οποία ζητεί να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια των δύο ανήλικων τέκνων τους, καθώς και για να υποστηρίξει την αγωγή-ανταγωγή του, με την οποία ζητεί την οριστική ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων τους στον ίδιο.

549

   

ΑΠΔΠΧ 124/2014 Μητέρα ενήλικης ζητεί από νοσοκομείο ιατρική γνωμάτευση αναφορικά με τη νοητική κατάσταση της κόρης της, την πάθησή της και τη δυνατότητα της να επιμελείται μόνη της τις υποθέσεις της, προκειμένου να υποστηρίξει ενώπιον δικαστηρίου αίτηση για θέση της κόρης της υπό δικαστική συμπαράσταση.

550

   

ΑΠΔΠΧ 129/2014 Σύζυγος ζητεί από ψυχιατρικό νοσοκομείο πιστοποιητικό εξέτασης του συζύγου της, προκειμένου να υποστηρίξει ενώπιον δικαστηρίου αίτηση που έχει καταθέσει για την υποβολή του συζύγου της σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης και τον διορισμό τριμελούς εποπτικού συμβουλίου.

551

   

ΑΠΔΠΧ 130/2014 Ζητείται από το ΙΚΑ ιατρικό πιστοποιητικό σχετικό με την κατάσταση της υγείας και το λόγο συνταξιοδότησης εναγόμενου συνταξιούχου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από ενάγοντα προς υποστήριξη αγωγής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας του τραυματισμού και του συνακόλουθου θανάτου του πατέρα του που προήλθε από τροχαίο ατύχημα.

552

   

ΑΠΔΠΧ 132/2014 Οδοντίατρος ζητεί από νοσοκομείο αντίγραφο ιατρικού φακέλου ασθενούς, προκειμένου να αντικρούσει αγωγή αποζημίωσης που έχει ασκήσει αυτή κατά του ιδίου για την περιουσιακή ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη εξαιτίας πλημμελούς παροχής από μέρους του ιατρικών υπηρεσιών που την οδήγησαν σε οστεονέκρωση.

553

   

ΑΠΔΠΧ 133/2014 Ζητείται από νοσοκομείο ιατρικό πιστοποιητικό σχετικό με την κατάσταση της υγείας ασθενούς που νοσηλεύτηκε εξαιτίας τραυματισμού που της προκάλεσε ο αιτών με το αυτοκίνητό του, ενώ αυτή ήταν πεζή.

554

   

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΟΥ

 

ΜονΕφΘρακ 72/2014 Συκοφαντική δυσφήμιση. Προσβολή προσωπικότητας. Αντίθετες εφέσεις κατά πρωτόδικης απόφασης με την οποία επιδικάζεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε ιατρό νοσοκομείου κατόπιν αγωγής της για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του διοικητή του νοσοκομείου.

555

   

ΑΠ 265/2015 Προσβολή προσωπικότητας – συκοφαντική δυσφήμιση ιατρού. Αγωγή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης ιατρού χειρουργού και διευθυντή χειρουργικής κλινικής νοσοκομείου κατά συναδέλφων του από το ίδιο νοσοκομείο για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του μέσω ισχυρισμών τους στο πειθαρχικό συμβούλιο του ΕΣΥ, κατά τη διάρκεια πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος του με κατηγορίες περί διενέργειας μη ενδεδειγμένων και επωφελών χειρουργικών επεμβάσεων, ανάρμοστης συμπεριφοράς προς συναδέλφους και διοικητικής δυσλειτουργίας του χειρουργικής κλινικής.

564

   

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΣυμβΕφΠειρ (Βουλ.) 36/2015 Απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Κατόπιν διενέργειας ελέγχου από την Υπηρεσία Ελέγχου δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε εταιρεία συστεγασμένων φαρμακείων, προκύπτει ότι φαρμακοποιοί χορήγησαν φάρμακα θεραπείας σε ασφαλισμένη, υποβληθείσα σε μεταμόσχευση νεφρού που έχρηζε μετεγχειρητικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μέσω σχετικών συνταγών που χορήγησαν στην ανωτέρω ασφαλισμένη είκοσι ιατροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

580

   

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΔΠρΑθ 16932/2013 Προσφυγή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κατά απόφασης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με την οποία έγινε δεκτή έφεση από ιατρό κατά πρωτοβάθμιας απόφασης και παύθηκε πειθαρχική του δίωξη λόγω παραγραφής.

589

   

ΤρΔΠρΧαν 109/2014 Προσφυγή ειδικού γενικού ιατρού κατά αποφάσεων Πειθαρχικών Συμβουλίων με τις οποίες του επιβάλλεται προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρτησης πινακίδων με διαστάσεις μεγαλύτερες των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία. 592

 
   

ΣτΕ 1718/2014 Προσφυγή ιατρού, Αναπληρωτή Διευθυντή Ωτορινολαρυγγολογικού Τμήματος νοσοκομείου, κατά απόφασης του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών του ΕΣΥ, με την οποία του επιβλήθηκαν η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, καθώς και πρόστιμο, για το πειθαρχικό παράπτωμα της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.

595

   

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΠΠρΑθ 5738/2011 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σχέση πρόστησης μεταξύ ιατρών και ιδιωτικής κλινικής. Προσεπίκληση ασφαλιστικής εταιρείας. Ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προς αντιμετώπιση εμφανισθέντος στην κοιλιακή της χώρα κυστικού μορφώματος από ιατρό χειρουργό σε προστήσασα με αυτόν ιδιωτική κλινική.

599

   

ΑΠ (Ποιν.) 675/2014 Ιατρική αμέλεια. Ανήλικη ασθενής με έντονο πόνο στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, υψηλό πυρετό και τάσεις προς έμετο επισκέφθηκε νοσοκομείο, όπου την εξέτασε ειδικευόμενος παθολόγος ιατρός, ο οποίος ορθώς διέγνωσε οξεία σκωληκοειδίτιδα και κατόπιν ενημέρωσε τον εφημερεύοντα συνάδελφο του, κατηγορούμενο, ειδικευόμενο παθολόγο, πριν αναχωρήσει, λόγω λήξης του ωραρίου του.

613

   

ΑΠ (Ποιν.) 715/2014 Ιατρική αμέλεια. Χρήστης ναρκωτικών ουσιών σε προσπάθεια απεξάρτησης μετέβη σε κέντρο υγείας έχοντας κοιλιακό άλγος, εμετούς και διάρροια και, αφού εξετάσθηκε από παθολόγο, του χορηγήθηκε αναλγητική ένεση και του συστήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τους πόνους με το σκεπτικό ότι τα συμπτώματα του ήταν αποτέλεσμα του στερητικού συνδρόμου που αντιμετώπιζε εξαιτίας της διακοπής λήψης ναρκωτικών ουσιών, για τον οποίο λόγο του συστήθηκε επίσης να επισκεφθεί τον ΟΚΑΝΑ άμεσα.

624

   

ΑΠ (Ποιν.) 864/2014 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής με δυσκολία κατάποσης, έντονο πόνο στο λαιμό και ανυποχώρητο πνιγμό, λόγω κατάποσης οστού από κοτόπουλο, μετέβη σε γαστρεντερολογικό τμήμα νοσοκομείου, όπου, αφού υπεβλήθη σε γαστροσκόπηση, έγινε προσπάθεια ανάσυρσης του βλωμού από ειδικευόμενο γαστρεντερολόγο.

628

   

ΑΠ (Ποιν.) 877/2014 Ιατρική αμέλεια. Έγκυος, πάσχουσα από σακχαρώδη διαβήτη, εισήχθη για τοκετό σε μαιευτική κλινική νοσοκομείου κατά την 35η εβδομάδα της κύησής της.

634

   

ΑΠ (Ποιν.) 1016/2014 Ιατρική αμέλεια. Θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν σε δημόσιο νοσοκομείο λόγω παράνομων πράξεων και παραλείψεων ιατρών, οργάνων αυτού. Δευτεροβάθμια καταδίκη των ιατρών.

640

   

ΑΠ (Ποιν.) 1102/2014 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής με βεβαρημένο ιστορικό εκτεταμένων κιρσών και φλεβικού έλκους επισκέφθηκε αγγειοχειρουργό, ο οποίος του συνέστησε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης κιρσών και απολίνωσης φλεβών, στην οποία και υπεβλήθη επιτυχώς σε νοσοκομείο.

642

   

ΑΠ (Ποιν.) 1217/2014 Ιατρική αμέλεια. Αλλοδαπός τουρίστας βρέθηκε αιμόφυρτος στο δρόμο με χτύπημα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε ιατρείο, όπου διαπιστώθηκε θλαστικό τραύμα, πραγματοποιήθηκε συρραφή αυτού, νευρολογική εξέταση και συστάθηκε επίσκεψη σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

650

   

ΑΠ (Ποιν.) 1332/2014 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής με οστεοπορωτικά κατάγματα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ανατάξεως των καταγμάτων αυτών με την τεχνική της κυφοπλαστικής σε κλινική.

666

Google Ads