Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιαν./Μάρτιος 2015

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιαν./Μάρτιος 2015

COVER ian2015

Περιεχόμενα 42ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χάρης Τ. Πολίτης, «Φυματίωση, Πολυανθεκτική Φυματίωση (MDR-TB) και εκτεταμένα ανθεκτική Φυματίωση (XDR-TB). Προς πολιτική απομόνωσης και καραντίνας; Νομικές όψεις. (Ι)

9

   

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΠΟΛ. 1002/05.01.2015

 

ΦΕΚ Β’ 3/05.01.2015

 

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.

23

   

Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.137 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 27/14.01.2015

 

Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ 1232 τ. Β’) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία».

25

   

Υ.Α. οικ. 113385 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 35/14.01.2015

 

Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18-8-14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης  και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» Υπουργικής Απόφασης.

32

   

Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.139 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 68/16.01.2015

 

Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της χώρας.

72

   

Υ.Α. Φ. 700/51/83019 Σ. 437 (Εθνικής Άμυνας και Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 58/16.01.2015

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ. 415/31-7-2012 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται  στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ Β’ 2270/06.08.2012).

73

   

Υ.Α. Γ4α/Γ.Π. 3567 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 79/19.01.2015

 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών. [ΣΗΜ. Καταργήθηκε με Y.A. 219/2015 (Υγείας) ΦΕΚ Β’ 137/22.01.2015].

75

   

Y.A. 219/2015 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 137/22.01.2015

 

Κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3567/19-1-2015 (Β’ 79) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο  «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών -τριών».

78

   

Υ.Α. Γ3α/οικ. 3579 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 93/20.01.2015

 

Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.

79

   

Υ.Α. 27/3259 (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

 

ΦΕΚ Β’ 142/22.01.2015

 

Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά.

92

   

Υ.Α. 9283/Δ5 (Παιδείας)

 

ΦΕΚ Β’ 143/22.01.2015

 

Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

97

   

Υ.Α. Α4α/Γ.Π.οικ. 4023 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 177/23.01.2015

 

Πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2716/1999.

103

   

Υ.Α. Α4α.β/Γ.Π.οικ.5079 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 177/23.01.2015

 

Πλαίσιο διενέργειας ελέγχων παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2716/1999 - Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα - Κυρώσεις.

105

   

Υ.Α. Α3α/42099/14 (Διοικητικής Μεταρρύθμισης-Οικονομικών-Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 202/23.01.2015

 

Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.

109

   

Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.9479/04.02.2015 (Υγείας)

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 (ΦΕΚ 27/2015 τ. Β’) «Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ 1232 τ. Β’) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία».

121

   

ΠΟΛ. 1047/12.02.2015

 

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β’ και στ’ της παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4172/2013.

122

   

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/οικ. 6770/20.02.2015

 

Γνωστοποίηση διατάξεων νόμου σχετικά με συνταγογράφηση.

124

   

ΠΟΛ. 1052/20.02.2015

 

Κοινοποίηση άρθρων του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’).

126

   

Υ.Α. Α2δ/Γ.Π. οικ. 13285 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 353/13.03.2015

 

Τήρηση ξεχωριστής σειράς προτεραιότητας για ειδίκευση.

132

   

Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.15727

 

ΦΕΚ Β’ 408/24.03.2015

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139/31-12-2014 Υπουργικής απόφασης «Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της χώρας» (ΦΕΚ 68/2015 τ. Β’).

133

   

Υ.Α. Α1β/Γ.Π. 3387 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 408/24.03.2015

 

Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους λοιπούς φορείς που υπάγονται σε αυτό.

134

   

Υ.Α. Α2δ/Γ.Π.οικ.15724 (Υγείας)

 

ΦΕΚ Β’ 408/24.03.2015

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137/31-12-2014 υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ 1232 τ. Β’) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία» (ΦΕΚ 27/2015 τ. Β’).

136

   

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

 

ΣτΕ (Ολομ.) 3803/2014 Συνταγογράφηση. Αίτηση ακύρωσης κατά του συστήματος υποχρεωτικής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία του φαρμάκου και όχι με βάση την εμπορική ονομασία του, καθώς και του συστήματος υποκατάστασης από τον φαρμακοποιό του φαρμάκου, που έχει συνταγογραφηθεί, με άλλο φθηνότερο, όμοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρμακοτεχνικής μορφής.

138

   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 

ΑΠ 323/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Δημόσιες συμβάσεις. Το Π.Δ. 166/2003, το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/35 της Ε.Κ. «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και παρά την κατάργησή του με το Ν. 4152/2013, εξακολουθεί να διέπει τις συμβάσεις που καταρτίστηκαν πριν από την ισχύ του τελευταίου νόμου.

156

   

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΣΚΕΙΟΠΝΙ

 

ΔΕφΑθ 1441/2013 Συμβούλια Κρίσεων. Προκήρυξη μίας θέσης Διευθυντή Αναισθησιολογίας σε νοσοκομείο.

159

   

ΔΕφΘεσσαλ 419/2014 Πρόσληψη γιατρού με θητεία. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ζητείται με την αίτηση αυτή η ακύρωση της απόφασης-πρακτικού του Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων με Ανοιχτές Προκηρύξεις για το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με την οποία άλλη γιατρός προκηρύχθηκε για την εν λόγω θέση ενώ η αιτούσα παραλείφθηκε και κατετάγη δέκατη τρίτη.

162

   

ΣτΕ 2338/2014 Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση. Ο Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου (ΕΣΥ) διορίζεται για πενταετή θητεία αλλά απολύεται εντός διετίας λόγω του μεταγενέστερου Ν. 3252/2004 που προβλέπει απόλυση υπηρετούντων Διευθυντών Νοσοκομείων.

166

   

ΠΦΥ - ΑΔΕΙΕΣ

 

ΣτΕ 1518/2014 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Αιματολογικά εργαστήρια. Αίτηση ακύρωσης της ρύθμισης, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα λειτουργίας διαγνωστικού αιματολογικού εργαστηρίου από γιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας.

169

   

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠ 7/2014 Ιατροί ΙΚΑ. Εργασιακά ιατρών. Οι γιατροί που προσλήφθηκαν από το ΙΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972 συνδέονται με αυτό με ειδική σύμβαση εργασίας, όπου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, η δε γενόμενη με το άρθρο 18 του Ν. 2150/1993 μισθολογική εξομοίωση με τους ιατρούς θεραπευτές του ΙΚΑ που συνδέονται με αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου, δεν μετέβαλε και τη φύση της σχέσης που συνδέει τους ιατρούς της κατηγορίας αυτής με το ΙΚΑ.

172

   

ΑΠ 634/2013 Εργασιακά ιατρών. Αγωγή για χρηματικές απαιτήσεις ιατρών κατά ΙΚΑ από άκυρες καταγγελίες συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Τόκος υπερημερίας Δημοσίου και ποσό αποζημίωσης.

176

   

ΑΠ 1467/2014 Εργασιακά ιατρών. Αμοιβές ιατρών. Καταβολή νοσοκομειακού επιδόματος, από την οποία εξαιρέθηκαν οι ιατροί του ΙΚΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε νομαρχιακές ή τοπικές μονάδες υγείας του ιδρύματος, που παρέχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη.

179

   

ΣτΕ 1986/2014 Εργασιακά ιατρών. Αμοιβές ιατρών. Ιατρός μετά από δικαστική απόφαση διορίστηκε αναδρομικά καθηγήτρια σε ΤΕΙ. Με αγωγή ζητά να της καταβληθούν οι αποδοχές που δεν έλαβε για το διάστημα της αναδρομικής ισχύος του διορισμού της.

182

   

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΑΠ 542/2014 Ασφαλιστικά ταμεία. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αγωγή οφθαλμιάτρου κατά του ΙΚΑ, με το οποίο ήταν συμβεβλημένος, για αμοιβές που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που παρείχε σε ασφαλισμένους του ταμείου.

184

   

ΑΠ 932/2014 Ασφαλιστικά ταμεία. Κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης. Αγωγή ασφαλιστικού ταμείου κατά ασφαλισμένου του, κατά εταιρείας που διαχειρίζεται φαρμακείο και κατά γιατρού, για το ποσό που κλήθηκε να καταβάλει ως φαρμακευτική δαπάνη στη σύζυγο του ασφαλισμένου του, ως έμμεσα ασφαλισμένη.

187

   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΣτΕ (Ολομ.) 2306/2014 Φορολογικά ιατρών. Αποδοχές ιατρών. Κρίνεται το ζήτημα κατά πόσον η πάγια μηνιαία αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, που λαμβάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ, υπόκειται ή όχι σε φόρο εισοδήματος.

202

   

ΔΟΑΤΑΠ

 

ΣτΕ (Αναστ.) 36/2014 Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων από πτυχιούχο Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Μπρατισλάβας (Σλοβακία) και υποψήφιου για κατάταξη στις ιατρικές σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 κατά το μέρος.

205

   

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

 

ΜΠρΠειρ 1620/2014 Μίσθωση ιατρείου. Αξιώσεις της ιδιοκτήτριας κατά του γιατρού-μισθωτή για φθορές στο μίσθιο.

209

   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

ΑΠ 637/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ψυχολόγοι. Ενόψει αντιδικίας σωματείου και τέως μέλους του ζητήθηκε από ψυχολόγο να συντάξει γνωμοδότηση σχετικά με το τέως μέλος του σωματείου, ώστε να χρησιμοποιηθεί σε εκδικαζόμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του.

213

   

ΕΣΡ - ΜΜΕ

 

ΣτΕ 2472/2014 ΕΣΡ. Διαφήμιση χειρουργών οδοντιάτρων, συγκαλυμμένη. Πρόστιμο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) σε ιδιοκτήτρια ανώνυμη εταιρεία τηλεοπτικού σταθμού, που αιτείται την ακύρωση.

220

   

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΔΕφΑθ 832/2013 Πειθαρχικά ιατρών. Ιατροί ΙΚΑ. Πειθαρχική ποινή εις βάρος ιατρού ΙΚΑ.

222

   

ΔΕφΑθ 963/2013 Πειθαρχικά ιατρών. Ιατροί ΙΚΑ. Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε ιατρό μονάδας ΙΚΑ για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, λόγω της μη τήρησης εκ μέρους του της προβλεπόμενης διαδικασίας συνταγογράφησης και χρέωσης των συνταγολογίων.

224

   

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠ 315/2013 ΙΚΑ. Ποινικά κατά ασφαλιστικών ταμείων. Ιδιωτική υπάλληλος προσκόμισε σε υποκατάστημα του ΙΚΑ πλαστές ιατρικές βεβαιώσεις, προκειμένου να λάβει βεβαίωση για αναρρωτική άδεια, την οποία προσκόμισε στη συνέχεια στον εργοδότη της και έλαβε άδεια ασθενείας. Ευθύνη για πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως.

227

   

ΑΠ 683/2013 Ασφαλιστικά ταμεία. Απάτη. Αγωγή ασφαλιστικού ταμείου κατά ασφαλισμένης του και φαρμακοποιού, καθότι με πλαστή ιατρική γνωμάτευση ζήτησαν και έλαβαν έγκριση δαπάνης για την εισαγωγή φαρμάκου από το εξωτερικό που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

241

   

ΑΠ 200/2014 Ιατροδικαστές. Ποινικά ιατρών. Κατηγορίες περί ψευδούς βεβαιώσεως και απάτης εναντίον ιατροδικαστή, ο οποίος, ενώ είχε διορισθεί πραγματογνώμων σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, δεν εξέτασε τους παθόντες, αλλά συνέταξε αντίστοιχες εκθέσεις ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, αντιγράφοντας από το βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου τα ευρήματα και τη διάγνωση των επιληφθέντων ιατρών εμφανίζοντας αυτά ως πορίσματα δικής του εξετάσεως.

248

   

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΠλημΑθ 1963/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη μαιευτήρα γυναικολόγου για το θάνατο εμβρύου και την επιβάρυνση της υγείας της εγκύου λόγω των υψηλών τιμών σακχάρου.

252

   

ΤρΠλημΑθ 13992/2013,16173α/2013 Ιατρική αμέλεια. Κατηγορούνται νόμιμη εκπρόσωπος μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ψυχίατρος, νοσηλεύτρια και υπάλληλος γενικών καθηκόντων για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ήτοι για τον θάνατο ασθενούς φιλοξενουμένου στο οικοτροφείο.

256

   

ΑΠ 10/2013 Ιατρική αμέλεια. Μοριακοί βιολόγοι. Σχέση πρόστησης με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Προγεννητικός έλεγχος. Σε υπερηχογραφική εξέταση εγκύου διαπιστώθηκε διάταση του εντέρου του εμβρύου.

259

   

ΠΠρΑθ 260/2014 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή κατά ορθοπαιδικών γιατρών και ιδιωτικής κλινικής για σωματική βλάβη ασθενούς. Ευθύνη του γιατρού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών.

278

   

ΑΠ (Ποιν.) 58/2014 Ιατρική αμέλεια. Κατηγορείται γαστρεντερολόγος για τη χορήγηση φαρμάκου προς αντιμετώπιση της νόσου του Crohn, το οποίο φέρεται να προκάλεσε στον ασθενή εγκάρσια μυελίτιδα, ήτοι μερική παραλυσία.

308

   

ΑΠ (Ποιν.) 149/2014 Ιατρική αμέλεια. Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ασθενής με διάγνωση αυχενικής συνδρομής-μυοπεριτοναϊκού πόνου. Διήθηση στον αυχένα της ασθενούς ενέσιμου διαλύματος ξυλοκαΐνης με κορτιζόνη βραδείας αποδέσμευσης.

328

   

ΑΠ (Ποιν.) 442/2014 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη μαιευτήρων-γυναικολόγων, ειδικευομένου και ειδικευμένου, για σωματική βλάβη ασθενούς. Ασθενής είχε εισαχθεί επανειλημμένα σε νοσοκομείο λόγω μητρορραγίας, η οποία αντιμετωπίστηκε με απόξεση και φαρμακευτικά.

344

   

ΑΠ (Ποιν.) 472/2014 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής υπεβλήθη από μαιευτήρα-γυναικολόγο σε επέμβαση αφαίρεσης ινομυώματος.

350

   

ΑΠ 633/2014 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου για την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε νεογνό.

360

   

ΑΠ 894/2014 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη χειρουργού και αναισθησιολόγου για τον θάνατο ασθενούς. Σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία για την κάλυψη της επαγγελματικής αστικής ευθύνης γιατρού.

364

   

ΑΠ 974/2014 Ιατρική αμέλεια. Επιδείνωση της υγείας εγκύου μετά την παραμονή της στο νοσοκομείο. Μόνιμη αναπηρία αυτής, αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.

366

   

ΑΠ 988/2014 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή κατά ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία διαχειριζόταν μαιευτική-γυναικολογική κλινική, και κατά μαιευτήρα-γυναικολόγου, ομορρύθμου εταίρου, για τον θάνατο εγκύου, που προκλήθηκε από ολιγαιμικό σοκ, εξαιτίας εσωτερικής αιμορραγίας από κεντρική αποκόλληση του πλακούντα που εκδηλώθηκε ικανό χρόνο πριν να πέσει η επίτοκος σε κώμα και δεν διαγνώσθηκε από τον ως άνω γιατρό, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

380

   

ΑΠ 1683/2014 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή κατά ορθοπαιδικού γιατρού και ιδιοκτήτη ιδιωτικής κλινικής για τον θάνατο ασθενούς.

383

   

ΣτΕ 2011/2014 Ιατρική αμέλεια. ΕΣΥ. Αστική ευθύνη του Δημοσίου σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ. Θάνατος βρέφους λίγες ώρες μετά τη γέννησή του στο Νοσοκομείο Σητείας.

387

 

Google Ads