Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Οκτ./Δεκέμβριος 2014

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Οκτ./Δεκέμβριος 2014

cover oktwbrios2014

Περιεχόμενα 41ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χ. Πολίτης/Σ. Μαρκέτος. Ιατρονομικά ζητήματα επί των ανθρωπίνων μεταμοσχεύσεων.

Αναδημοσίευση άρθρου που ανακοινώθηκε από Χάρη Πολίτη στο 1ο Ελληνο-Αυστραλιανό Ιατρονομικό Συνέδριο (29.5.1998) και δημοσιεύθηκε σε ιατρικό περιοδικό Materia Medica Greca (MMG) 181-196, 1988.

649

   

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Ν. 4283/2014

 

ΦΕΚ Α’ 189/10.09.2014

 

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

670

   

Ν. 4316/2014

 

ΦΕΚ Α’ 270/24.12.2014

 

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

670

   

Ν. 4317/2014

 

ΦΕΚ Α’ 273/30.12.2014

 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μη μεταδοτικά νοσήματα και την προαγωγή της υγείας.

698

   

N. 4318/2014

 

ΦΕΚ Α’ 274/30.12.2014

 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την Ενίσχυση των Συστημάτων Υγείας.

700

   

Ν. 4319/2014

 

ΦΕΚ Α’ 275/30.12.2014

 

Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τα μεταδοτικά νοσήματα.

702

   

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 

ΣτΕ 423/2013 Προμήθειες νοσοκομείων. ΕΣΥ. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Διοικητή Υ.ΠΕ., με την οποία αποφασίστηκε η ματαίωση της προμήθειας δύο ακτινολογικών ψηφιακών μηχανημάτων για νοσοκομείο.

704

   

ΣτΕ 538/2013 Προμήθειες νοσοκομείων. ΕΣΥ. Δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε μονάδες ΜΕΘ/ΜΑΦ νοσοκομείου.

707

   

ΣτΕ 3446/2013 Προμήθειες νοσοκομείων. Σύμβαση προμήθειας υγειονομικού υλικού μεταξύ Πανεπιστημίου και εταιρείας για τις ανάγκες πανεπιστημιακής κλινικής. Μη εμπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος.

709

   

ιατροι εσυ-σκειοπνι

 

ΕΣ (Τμήμα IV) 22/2013 ΕΣΥ. Έγκριση δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο. Κρίθηκε μη θεωρητέο χρηματικό ένταλμα νοσοκομείου που αφορούσε αμοιβή για τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου.

 
 

711

   

ΣτΕ 300/2013 Εφημερίες. ΕΣΥ. Αποδοχές ιατρών ΕΣΥ. Αγωγή Επιμελητή Α’ οφθαλμιάτρου κατά του νοσοκομείου, που υπηρετούσε, για διαφορά αμοιβών από εφημερίες για το διάστημα από 1.1.1998 έως 30.9.1998.

 
 

713

   

ΣτΕ 353/2013 ΕΣΥ. Πρόσληψη δικηγόρου ως νομικού συμβούλου νοσοκομείου. Αίτηση ακύρωσης απόφασης διοικητή νοσοκομείου, με την οποία προσελήφθη δικηγόρος με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής κατά παράλειψη του αιτούντος.

 
 

717

   

ΣτΕ (Αναστ.) 367/2013 Νοσηλευτές. Αίτηση ακύρωσης κατά Υπουργικής Απόφασης, με την οποία ρυθμίζεται η παροχή υπηρεσιών αποκλειστικού νοσηλευτή σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές βάσει ονομαστικού πίνακα, από τον οποίον θα γίνεται η αποκλειστική διάθεσή τους.

 
 

719

   

ΣτΕ 387/2013 Διοικητές νοσοκομείων. ΕΣΥ. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία έληξε πρόωρα η θητεία διοικητή νοσοκομείου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 22 του άρθρου τρίτου του Ν. 3527/2007.

 
 
 

720

   

ΣτΕ 469/2013 ΕΣΥ. Ειδικευόμενοι γιατροί. Υπουργική Απόφαση, με την οποία μεταφέρθηκαν οκτώ θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας από ένα νοσοκομείο σε άλλο.

723

   

ΣτΕ 776/2013 ΕΣΥ. Διοίκηση νοσοκομείων. Πρόωρη λήξη θητείας Αναπληρωτή Διοικητή νοσοκομείου. Η πράξη με την οποία έληξε πρόωρα η θητεία θεωρείται καταργημένη για το διάστημα μετά το χρονικό σημείο που ούτως ή άλλως θα έληγε κανονικά η θητεία του αναπληρωτή διοικητή.

 
 

727

   

ΣτΕ 2874/2013 ΕΣΥ. Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.). Αγωγή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ΠεΣΥΠ για αποζημίωση λόγω αυτοδίκαιης λήξης της θητείας της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 3252/2004 περί απολύσεως των υπηρετούντων Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών των Πε.Σ.Υ.Π., πριν από τη λήξη της θητείας τους.

 
 
 

728

   

ΔΕφΑθ (Ακυρ.) 458/2013 ΕΣΥ. Συμβούλια κρίσης για την επιλογή ιατρών. Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Καρδιολογίας σε νοσοκομείο. Η επιλογή γίνεται βάσει μικτού συστήματος κρίσεως και συγκριτικής αξιολογήσεως των προσόντων των υποψήφιων γιατρών του ΕΣΥ, η οποία διενεργείται άλλοτε βάσει μαθηματικού υπολογισμού ποσοστών και άλλοτε ύστερα από κρίση και αξιολόγηση των προσόντων από τα συμβούλια επιλογής.

 
 
 

732

   

μοναδεσ πρωτοβαθμιασ φροντιδασ υγειασ

 

ΣτΕ 4424/2013 Διαγνωστικά κέντρα. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Διοικητή νοσοκομείου σχετικά με την κατανομή των ασθενών στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της περιοχής για τις εξετάσεις που αδυνατούν να γίνουν στο νοσοκομείο.

 
 

737

   

ΔΕφΑθ (Αναστ.) 301/2013 Ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ. Πολυϊατρεία. Αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης απόφασης Περιφέρειας περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας πολυϊατρείου για το λόγο ότι δεν είχε αναθεωρηθεί η οικοδομική άδεια του χώρου του πολυϊατρείου για την κατηγορία χρήσεως «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό.

 
 
 

739

   

ασκηση ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

ΣτΕ (Αναστ.) 109/2013 Απελευθέρωση ιατρικού επαγγέλματος. Αίτηση αναστολής εγκυκλίου, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 σχετικά με την κατάργηση περιορισμών στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Η εγκύκλιος ανακλήθηκε και εκδόθηκαν άλλες στη θέση της. Δεν μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεση διάταξης νόμου.

 
 
 
 

741

   

ΣτΕ (Αναστ.) 418/2013 Ιατροί Εργασίας. Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ζήτησε πρόσθετα δικαιολογητικά από εταιρεία, για να συνάψει σύμβαση με ιατρό εργασίας. Το αίτημα αυτό ισοδυναμεί με απόρριψη της σύμβασης.

 
 

742

   

ΑΕΙ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 

ΤρΔΕφΘεσσαλ 383/2013 Μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ. ΕΣΥ. Αγωγή πανεπιστημιακού γιατρού κατά νοσοκομείου, σε πανεπιστημιακή κλινική του οποίου υπηρετούσε, για μη καταβληθείσα αμοιβή εφημεριών. Το νοσοκομείο αρνήθηκε την καταβολή λόγω έλλειψης τίτλου ειδικότητας.

 
 

745

   

ασφαλιστικα θεματα

 

ΣτΕ 443/2013 ΙΚΑ. Ασφάλιση. Ιδιωτικά θεραπευτήρια. Σύμβαση μεταξύ ΙΚΑ και θεραπευτηρίου με αντικείμενο τον εμβολισμό εγκεφαλικών ανευρυσμάτων και εγκεφαλικών δυσπλασιών εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.

 
 

750

   

ΑΠ 1744/2013 Ασφαλιστικά ταμεία. Διεκδίκηση ασφαλιστικού ταμείου κατά ιδιωτικής κλινικής ποσού που κατέβαλε για υπηρεσίες της κλινικής προς ασφαλισμένο του. Ασθενής εισήχθη σε νοσοκομείο, από όπου παραπέμφθηκε σε ιδιωτική κλινική για επέμβαση κρανιοτομίας για την αφαίρεση ευμεγέθους ενδοεγκεφαλικού αιματώματος, καθότι το νοσοκομείο δεν διέθετε νευροχειρουργικό τμήμα.

 
 
 

755

   

πεIθαρχικα ιατρων

 

ΔΕφΑθ 2088/2014 Πειθαρχικά ιατρών. Ιατρικοί Σύλλογοι. Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (ΑΠΣΙ). Προσβολή απόφασης ΑΠΣΙ, με την οποία επιβλήθηκε σε γιατρό η πειθαρχική ποινή προστίμου ίσου με τρεις μισθούς Διευθυντή ΕΣΥ.

 
 

758

   

ΔΠρΑθ (Αναστ.) 2677/2014 Πειθαρχικά ιατρών. Ιατρικοί Σύλλογοι. Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (ΑΠΣΙ). Αίτηση αναστολής κατά απόφασης του ΑΠΣΙ, με την οποία επιβλήθηκε σε γιατρό η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος επί δύο μήνες, διότι κρίθηκε ότι με επιστολή του προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και με δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής επικοινωνίας δυσφημούσε τους γιατρούς και τα μέλη του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

 
 
 
 

760

   

Ποινικa ιατρων

 

ΤρΠλημΚω 310/2013 Ποινικά ιατρών. Πραγματογνώμονες. Ψυχίατρος καταδικάστηκε για παθητική δωροδοκία, διότι, προκειμένου να συντάξει ιατρική πραγματογνωμοσύνη κατά διωκόμενου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ζήτησε από τον ίδιο και τον πατέρα του και έλαβε το ποσό των 500 ευρώ.

 
 
 

763

   

ΑΠ (Ποιν.) 811/2013 Πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου εις βάρος τραπεζών και νοσοκομείου. Σύμβαση προμήθειας ιατρικού υλικού μεταξύ νοσοκομείου και εταιρείας, βάσει της οποίας η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να προμηθεύει το νοσοκομείο με αντιδραστήρια ανοσολογικού εργαστηρίου.

 
 
 

764

   

ΑΠ 979/2013 (Ποιν.) Διοικητές νοσοκομείων. ΕΣΥ. Ευθύνη για παράβαση καθήκοντος διοικητή νοσοκομείου, ο οποίος κατά τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο νοσοκομείο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, μετέβαλε τη σειρά πρόσληψης στον πίνακα προσόντων και βαθμολογίας υποψηφίων που του είχε παραδοθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του νοσοκομείου.

 
 
 
 

777

   

ΣυμβΠλημΑθ 862/2014 Ποινικά ιατρών. Παράνομη συνταγογράφηση. Γιατρός προέβαινε σε συστηματική παραγγελία πακέτου ειδικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους επί εδάφους συγκεκριμένης κάθε φορά πάθησης, ενώ οι ασφαλισμένοι δήλωσαν ρητά και κατηγορηματικά σε υπεύθυνες δηλώσεις τους ότι δεν είχαν πραγματοποιήσει τις αναφερόμενες κατά περίπτωση εξετάσεις, δεν είχαν επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο εργαστήριο που φαίνεται ότι εκτελούνταν, δεν έπασχαν από την αναφερομένη νόσο, τα υποβληθέντα φύλλα των παραπεμπτικών είχαν αφαιρεθεί από τα βιβλιάρια ασθενείας τους δολίως και εν αγνοία τους και η τεθείσα επί των παραπεμπτικών, στη θέση του παραλήπτη των εξετάσεων, υπογραφή δεν ήταν δική τους.

 
 
 
 
 
 

781

   

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΔιατΕισΕφΠειρ 28/2013 Ιατρική αμέλεια. Απόρριψη έγκλησης. Προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών κατά της απόρριψης της έγκλησης. Ευθύνη ορθοπεδικού χειρουργού, καθότι μετά από επέμβαση για την αποκατάσταση κατάγματος κάτω πέρατος δεξιού μηριαίου, το οποίο προκλήθηκε από πτώση ασθενούς, παρατηρήθηκε παρεκτόπιση του υπερκονδυλίου τμήματος.

 
 
 

791

   

ΤρΠλημΑθ 17652/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη χειρουργού για τον θάνατο ασθενούς μετά από επέμβαση εργώδους χολοκυστεκτομής λόγω οξείας λιθισιακής χολοκυστίτιδας. Το απόγευμα της ημέρας του χειρουργείου ο ασθενής εμφάνισε προοδευτική επιδείνωση της αναπνευστικής του λειτουργίας και στη συνέχεια ροδόχρωα πτύελα, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, εφίδρωση, ανησυχία και αναπνευστική δυσχέρεια.

 
 
 

797

   

ΣτΕ 2163/2013 Αστική ευθύνη Δημοσίου. Θάνατος Επαγγελματία Οπλίτη (ΕΠ.ΟΠ.) ενώ υπηρετούσε σε μονάδα από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου συνεπεία βαρυτάτων αρτηριοσκληρυντικών αλλοιώσεων των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς.

 
 

800

   

ΣτΕ 2271/2013 Ιατρική αμέλεια. Θάνατος ασθενούς νοσηλευομένης στο Ψυχιατρικό Τμήμα νοσοκομείου, ο οποίος επήλθε από επίθεση με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι, που δέχθηκε από άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στο ίδιο τμήμα. Αιτία θανάτου ήταν η βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση εκ πλήξεως της κεφαλής.

 
 
 

807

   

ΑΠ 687/2013 Ιατρική αμέλεια. Αγωγή κατά ιδιωτικού οφθαλμιατρικού κέντρου, του νομίμου εκπροσώπου αυτού και συνεργαζόμενου με το κέντρο οφθαλμιάτρου-χειρουργού για πρόκληση βλάβης στην όραση ασθενούς, ο οποίος υποβλήθηκε σε φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή για διόρθωση της μυωπίας. Μετά την επέμβαση είχε θολερότητα και επανήλθε η μυωπία. Υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση για τη διόρθωση της θολερότητας και της μυωπίας, αλλά δεν αντιμετωπίστηκαν αυτά τα συμπτώματα.

 
 
 
 

816

   

ΑΠ (Ποιν.) 1069/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη χειρουργού ωτορινολαρυγγολόγου και αναισθησιολόγου για το θάνατο ανήλικου ασθενούς. Ο ασθενής έπασχε από υπνική άπνοια και αποφασίστηκε από το χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο να διενεργηθεί επέμβαση εκτομής αμυγδαλών.

 
 

828

   

ΑΠ (Ποιν.) 1350/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη ιατρού μαιευτήρα-γυναικολόγου για σωματική βλάβη. Ο μαιευτήρας-γυναικολόγος ήταν ο προσωπικός θεράπων γιατρός γυναίκας και στους δύο τοκετούς της. Στον πρώτο τοκετό αμέσως μετά την εξαγωγή του παιδιού, εμφανίστηκε μεγάλη αιμορραγία σε αρτηρία του κόλπου, με αποτέλεσμα να χρειασθεί για την αντιμετώπισή της άμεση μετάγγιση αίματος και να απαιτηθεί μεγαλύτερος του προβλεπόμενου χρόνος παραμονής και νοσηλείας της ασθενούς στο μαιευτήριο.

 
 
 
 

837

   

ΑΠ (Ποιν.) 1416/2013 Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου και διοικητικά υπευθύνου Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων για τον θάνατο ηλικιωμένης που φιλοξενείτο στη μονάδα μετά από πτώση της ενώ μετέβαινε στην τουαλέτα.

 
 

842

   

ΑΠ 1988/2013 Ιατρική αμέλεια. Σχέση πρόστησης μεταξύ γιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος. Οι γιατροί που εργάζονται σε νοσοκομεία που αποτελούν ΝΠΙΔ δεν εκπληρώνουν δημόσια υπηρεσία ή υπηρεσία ΝΠΔΔ, ώστε να ανακύπτει ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του παθόντος κατά τις διατάξεις των άρθρων 85, 86 του Υπαλληλικού Κώδικα και 105, 106 ΕισΝΑΚ, αλλά υπηρεσία του ΝΠΙΔ, ακόμα και αν οργανικά υπάγονται σε νοσοκομεία ΝΠΔΔ, και συνεπώς ευθύνονται προσωπικά και συνδέονται με το νοσοκομείο ΝΠΙΔ με σχέση πρόστησης. Ορθοπαιδικός χειρουργός αφού υπέβαλε ασθενή με τέσσερα (4) συντριπτικά κατάγματα στην κνήμη και στην περόνη σε επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης, δεν αντιμετώπισε τη φλεγμονή που παρουσιάστηκε μετεγχειρητικά, με αποτέλεσμα αυτή να επεκταθεί και να δημιουργήσει σηπτική κατάσταση, χρειάστηκε δε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί.

 
 
 
 
 
 
 

848

   

ΑΠ 825/2014 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη ιατρού χειρουργού, ο οποίος διενήργησε επέμβαση ριζικής τροποποιημένης μαστεκτομής σε γυναίκα λόγω διαπίστωσης ύποπτου όγκου στον αριστερό μαστό της. Επρόκειτο περί πορογενούς φαγεσωρικού καρκινώματος in situ μη διηθητικού.

856

Google Ads