Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιούλ./Σεπτέμβριος 2014

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιούλ./Σεπτέμβριος 2014

COVER IOULIOS 5

Περιεχόμενα 40ού Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ  
Χάρης Τ. Πολίτης, «Ενημέρωση και συναίνεση του υποκειμένου πριν και μετά την εξέταση για HIV λοίμωξη. Κατευθυντήριες οδηγίες και ιατρική ευθύνη». (ΙΙ) 421
   
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Υ.Α. Υ9/οικ. 53768 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 1796/01.07.2014  
Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων. 436
   
Υ.Α. Υ3β/Γ.Π./οικ. 55762 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 1802/02.07.2014  
Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 438
   
Ν. 4272/2014  
ΦΕΚ Α’ 145/11.07.2014  
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις. 443
   
Υ.Α. Γ.Π./οικ. 61771 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 1907/15.07.2014  
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. 451
   
Υ.Α. Υ9/οικ. 70521 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2243/18.08.2014  
Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων. 465
   
Υ.Α. Υ9/οικ. 70522 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2247/18.08.2014  
Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’). 469
   
Υ.Α. Υ10γ/Γ.Π.οικ. 70354 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2273/25.08.2014  
Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών που έχουν εγγραφεί σε ιατρικές σχολές ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.          473
   
Υ.Α. Γ.Π./οικ. 72218 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2302/27.08.2014  
Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α’ 2001) «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές 474
   
Υ.Α. Υ9α/76908 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2425/11.09.2014  
Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013). 487
   
Υ.Α. Υ9α/79323 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2459/16.09.2014  
Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγουμένη έγκριση (άρθρο 8 του Νόμου 4213/2013). 491
   
Ν. 4286/2014  
ΦΕΚ Α’ 194/19.09.2014  
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις. 493
   
Υ.Α. οικ. 79510 (Υγείας)  
ΦΕΚ Β’ 2516/22.09.2014  
Κατάργηση της με αριθ. οικ. 43065 (ΦΕΚ Β’ 1276/20.5.2014), Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/8.4.2014 (ΦΕΚ Β’ 878) Υπουργικής Απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α’ 6)». 497
   
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  
ΑΠ 1767/2013 ΕΣΥ. Συμβάσεις έργου μεταξύ νοσοκομείου και εταιρείας με σκοπό τη συντήρηση εξοπλισμού για το δίκτυο του λογιστηρίου ασθενών και μισθοδοσίας και την προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων του νοσοκομείου στο ευρώ. 498
   
ΕιρΑθ 1686/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή για καταβολή τιμήματος από σύμβαση προμήθειας. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Για τη σύναψη συμβάσεως προμήθειας, που συνάπτεται με τα Ν.Π.Δ.Δ.. και υπερβαίνει το ποσό των2.500,00 ευρώ απαιτείται έγγραφο, όχι ως αποδεικτικός, αλλά ως συστατικός τύπος. Διαδοχικές συμβάσεις που καταρτίστηκαν προφορικά και συνεπώς είναι άκυρες. 510
   
ΔΕφΚομοτ 122/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό και κατακύρωση συνήφθησαν μεταξύ νοσοκομείου και εταιρείας συμβάσεις για την προμήθεια πλαστικών ασκών συλλογής και μετάγγισης αίματος. Το νοσοκομείο δεν κατέβαλε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των εκδοθέντων τιμολογίων. 514
   
ΔΕφΠειρ 457/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή εταιρείας κατά νοσοκομείου, με την οποία ζητείται το συμφωνηθέν αντίτιμο για την πώληση από την εταιρεία προς το νοσοκομείο υγειονομικού υλικού που έγινε σε εκτέλεση δυο συμβάσεων προμήθειας. 522
   
ΔΕφΑθ 2111/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος από σύμβαση προμήθειας πλαστικών ασκών συλλογής αίματος. Συμβάσεις εκχώρησης-ενεχυρίασης απαιτήσεων από την προμηθεύτρια εταιρεία προς τράπεζα. 529
   
ΔΕφΑθ 3916/2014 Προμήθειες νοσοκομείων. Αγωγή καταβολής τιμήματος διοικητικής σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Τα νοσοκομεία τουΕ.Σ.Υ., στα οποία εντάχθηκαν οι Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποτελούν φορείς υποδοχής των ως άνω υπηρεσιών και υπεισήλθαν αυτοδικαίως σε υποχρεώσεις που απορρέουν από συναφθείσες, μεταξύ των ως άνω υπηρεσιών και τρίτων, διοικητικές συμβάσεις προμήθειας ιατρικών ειδών. 538
   
ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
ΣτΕ (Αναστ.) 59/2014 ΕΟΠΥΥ. Πλαφόν στη συνταγογράφηση των γιατρών. Αίτηση Αναστολής κατά Υπουργικής Απόφασης και Απόφασης του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, με τις οποίες επιβάλλεται για το έτος 2014 μηνιαίο όριο δαπάνης συνταγογράφησης ανερχομένου στο 80% της μέσης μηνιαίας δαπάνης συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους (2013), πέραν του οποίου ο κάθε ιατρός δεν δύναται να συνταγογραφεί. 543
   
ΣτΕ (Αναστ.) 274/2014 ΕΟΠΥΥ. Πλαφόν στη συνταγογράφηση. Αιτήσεις αναστολής κατά απόφασης του Υπουργού Υγείας με την οποία θεσπίζονται μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, καθώς επίσης και όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την Περιφερειακή Ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους. 550
   
ΣτΕ 102/2014 Απελευθέρωση ιατρικού επαγγέλματος. Αίτηση ακύρωσης κατά πράξης, με την οποία καταργούνται περιορισμοί στη λειτουργία ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συμμόρφωση με το Ν. 3919/2011. 556
   
ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΣΚΕΙΟΠΝΙ  
ΣτΕ (Αναστ.) 163/2014 Ιατροί ΕΣΥ. Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας. Αίτηση αναστολής κατά εγγράφου του Υπουργείου Υγείας που ερμηνεύει νομοθετική διάταξη και σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται δικαίωμα των Διευθυντών Πανεπιστημιακών Κλινικών συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου τουΕ.Σ.Υ. 560
   
ΣτΕ (Ολομ.) 2113/2014 ΕΣΥ. Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων. Αίτηση ακύρωσης κατά διατάξεων Υπουργικής Απόφασης, με τις οποίες καθορίζεται η καταβαλλόμενη δαπάνη για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις και για χειρουργικές και άλλες επεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνται κατά την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς και το ποσοστό της δαπάνης αυτής που παρακρατείται για τις ανάγκες του νοσοκομείου και εκείνου που καταβάλλεται ως αμοιβή του προσωπικού. 561
   
ΑΕΙ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ  
ΣτΕ (Αναστ.) 88/2014 Ιατροί ΕΣΥ. Μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ. Καθηγητής καρδιολογίας παραιτήθηκε από τη θέση αυτή, για να αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή ΕΣΥ. Κατόπιν εξελέγη καθηγητής σε άλλο Πανεπιστήμιο και ζήτησε να ενταχθεί στην κατηγορία καθηγητών μερικής απασχόλησης, επικαλούμενος την κατοχή της θέσεως Συντονιστή Διευθυντή σε νοσοκομείο και επιδιώκοντας τη συνέχιση της κατοχής της θέσης αυτής. 568
   
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ  
ΑΠ 633/2013 Εργασιακά ιατρών. Ασφαλιστικά ταμεία. Παιδίατρος, η οποία συνήψε με ασφαλιστικό ταμείο έγγραφη σύμβαση παροχής ιατρικών υπηρεσιών αορίστου χρόνου, για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα παιδιά των ασφαλισμένων του τελευταίου αντί της νόμιμης αμοιβής για κάθε επίσκεψη ή ιατρική πράξη, άσκησε αγωγή κατά του ταμείου, καθότι δεν έλαβε τη νόμιμη αμοιβή της. 571
   
ΑΠ 716/2013 Ιατροί ΕΣΥ. Εργασιακά ιατρών. Αγωγή ειδικευομένων γιατρών υπηρετούντων σε νοσοκομείο για καταβολή και σε αυτούς ειδικού μηνιαίου επιδόματος που χορηγήθηκε στο προσωπικό που υπηρετούσε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους αποσπασμένους σε αυτήν και στο μετακλητό προσωπικό. 575
   
ΑΠ 225/2014 Ιδιωτικά θεραπευτήρια. Εργατικό ατύχημα. Αγωγή εργαζομένου κατά ιδιωτικής κλινικής για αποζημίωση και αποκατάσταση ηθικής βλάβης λόγω εργατικού ατυχήματος. 578
   
ΙΑΤΡΟΙ - ΜΜΕ  
ΕφΘρακ (Μον.) 72/2014 ΕΣΥ. Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση μέσω τηλεοπτικής εκπομπής ιατρού ΕΣΥ από τον Διοικητή του νοσοκομείου. Η γιατρός ασκούσε καθήκοντα διευθύντριας της Οφθαλμολογικής Κλινικής. Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του νοσοκομείου για την εξοικονόμηση δαπανών αποφασίστηκε η δημιουργία Κλινικής Αισθητηρίων Οργάνων με τη συγχώνευση της Οφθαλμολογικής Κλινικής με την Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική. 581
   
ΠΕΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ  
ΣτΕ 1264/2014 Πειθαρχικά ιατρών ΕΣΥ. Προσφυγή ιατρού κατά απόφασης του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών ΕΣΥ, με την οποία του επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. 590
   
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
ΣτΕ (Αναστ.) 241/2013 Ιατρική αμέλεια. Αίτηση αναστολής κατά απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, με την οποία έγινε δεκτή αγωγή ασθενούς για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που προκλήθηκε σε αυτόν από παράνομες πράξεις και παραλείψεις ιατρών νοσοκομείου κατά τη διάρκεια νοσηλείας του, συνεπεία των οποίων κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό άνω του 80% 607
   
ΔΠρΛιβαδ 259/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη αγροτικού ιατρού εφημερεύοντος στη Χειρουργική Κλινική νοσοκομείου για τον θάνατο ασθενούς από ρήξη της κεντρικής αναστομώσεως κοιλιακής αορτής μετά μοσχεύματος που είχε τοποθετηθεί προ 12ετίας περίπου. Ποινική καταδίκη του γιατρού. 608
   
ΑΠ (Ποιν.) 1034/2013 Ιατρική αμέλεια. Ασθενής προσήλθε σε νοσοκομείο με συμπτώματα άλγους επιγαστρίου, εφίδρωσης, ζάλης, θόλωσης οράσεως και λιποθυμικού επεισοδίου. 618
   
ΑΠ (Ποιν.) 1269/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη εφημερεύουσας μαιευτήρα-γυναικολόγου για τον θάνατο νεογνού. 629
   
ΣτΕ 1405/2013 Αστική ευθύνη νοσοκομείου. Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη χειρουργού, σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης κύστεων εχινοκόκκων από το ήπαρ. 632
   
ΑΠ 1741/2013 Ιατρική αμέλεια. Γιατρός με άδεια άσκησης επαγγέλματος που δεν είχε ειδικότητα εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός και διενήργησε επέμβαση αυξητική-ανορθωτική στήθους σε γυναίκα. Μετεγχειρητικά η ασθενής παρουσίασε συμπτώματα φλεγμονής με πόνο, πυρετό και εκροή οροπυώδους υγρού. 637

 

Google Ads