Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Απρ./Ιούνιος 2014

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Απρ./Ιούνιος 2014

aprilios iounios 2014

Περιεχόμενα 39ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χάρης Τ. Πολίτης, «Ενημέρωση και συναίνεση του υποκειμένου πριν και μετά την εξέταση για HIV λοίμωξη. Κατευθυντήριες οδηγίες και ιατρική ευθύνη». (Ι)

213

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Π.Δ. 43/2014

ΦΕΚ Α’ 76/28.03.2014

Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1993 (Α’ 166) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή  Ν.Π.Ι.Δ.».

230

Ν. 4254/2014

ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

231

Υ.Α. 48066/ΙΑ/31.03.2014

ΦΕΚ Β’ 896/10.04.2014

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία πραγματοποίησης γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57Α’ του Π.Δ. 38/2010.

253

Υ.Α. 1904/14.04.2014

ΦΕΚ Β’ 968/16.04.2014

Τροποποίηση της αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ Β’ 2309/8.8.2012) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.

260

Υ.Α. Υ5Α, Β/Γ.Π. οικ. 33542/15.04.2014

ΦΕΚ Β’ 1089/30.04.2014

Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

263

Υ.Α. οικ. 38733/29.04.2014

ΦΕΚ Β’ 1144/06.05.2014

Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ Β’ 64/16.01.2014) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων».

269

Υ.Α. Γ.Π. 38907/02.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1222/14.05.2014

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

270

Υ.Α. Υ9/οικ. 39263/05.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1202/12.05.2014

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης.

272

Υ.Α. Y9/οικ. 39259/05.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1202/12.05.2014

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.

274

Υ.Α. Υ9/οικ. 3926/05.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1202/12.05.2014

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» («rebate») του άρθρου 100 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).

276

Υ.Α. Υ9/οικ. 39255/05.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1202/12.05.2014

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 77307/22.08.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1789) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας.

280

Υ.Α. οικ. 43066/16.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1277/20.05.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

282

Υ.Α. οικ. 45001/22.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1435/04.06.2014

Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

283

Υ.Α. Υ4Α/31519/26.05.2014

ΦΕΚ Β’ 1451/05.06.2014

Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών-Κατάταξη και Κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες.

285

Κ.Υ.Α. Υ4Α/Γ.Π./οικ. 48985/03.06.2014

ΦΕΚ Β’ 1465/05.06.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1747), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».

294

Υ.Α. 49516/04.06.2014

ΦΕΚ Β’ 1511/06.06.2014

Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων.

296

Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3Α/Γ.Π. οικ. 50510/06.06.2014

ΦΕΚ Β’ 1478/06.06.2014

Όροι Συνεργασίας Μεταξύ Φαρμακευτικών Εταιρειών.

297

Υ.Α. Γ.Π./οικ. 58430/02.07.2014

ΦΕΚ Β’ 1805/02.07.2014

Τροποποίηση της Υ.Α. οικ. 49515/10.6.2014 (ΦΕΚ Β’ 1530) «Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων».

298

Ν. 4272/2014

ΦΕΚ Α’ 145/11.07.2014

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/Ε.Ε. της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.

301

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΕΣ (Ολομ.) 2340/2013 Στρατιωτικοί ιατροί. Εργασιακά ιατρών. Καταλογισμός κατά στρατιωτικού ιατρού αποζημίωσης λόγω πρόωρης παραίτησης από το στράτευμα.

318

ΣτΕ 2389/2013 Εργασιακά ιατρών. ΙΚΑ. Αίτηση ακύρωσης γιατρού ΙΚΑ, ο οποίος είχε προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1204/1972, κατά απόφασης Διοικητή ΙΚΑ, με την οποία διορίστηκαν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούσαν στο ΙΚΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 18 του Ν. 2738/1999, κατά παράλειψη του αιτούντος.

324

ΣτΕ 3192/2013 Εργασιακά ιατρών. ΟΑΕΕ -ΤΕ ΒΕ. Γιατρός, ο οποίος είχε συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον ΟΑΕΕ -ΤΕ ΒΕ για παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του, η οποία υπέστη ανανεώσεις, υπέβαλε αίτηση, προκειμένου να υπαχθεί στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 και να συσταθεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

329

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΣΚΕΙΟΠΝΙ

 

ΣτΕ 2134/2013 Συμβούλια κρίσεων. Ιατροί ΕΣΥ. Προκήρυξη για μία θέση Διευθυντή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας. Νόμιμη η αιτιολογία των εισηγητών και του συμβουλίου.

335

ΣτΕ 2398/2013 Υπάλληλοι νοσοκομείων. ΕΣΥ. Αγωγή κατά νοσοκομείου για διαφυγόντα κέρδη που αντιστοιχούν σε μη καταβολή επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και δαπανών βιβλιοθήκης.

340

ΣτΕ 2688/2013 Συμβούλια κρίσης. ΣΚΕΙΟΠΝΙ. Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Διευθυντή Χειρουργικής Θώρακα σε νοσοκομείο. Αίτηση ακύρωσης κατά πράξης Υπουργού Υγείας, με την οποία αναπέμπεται πρακτικό συνεδρίασης ΣΚΕΙΟΠΝΙ.

343

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΔΠΧ

 

ΑΠΔΠΧ 22/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ειδικευόμενος γιατρός σε νοσοκομείο επί γνωματεύσεως άλλου γιατρού του ίδιου νοσοκομείου ανέγραψε ερώτημα αν ο δεύτερος γιατρός ξέρει να γνωματεύει επί αξονικής εγκεφάλου. Ο δεύτερος γιατρός άσκησε αγωγή για προσβολή προσωπικότητας.

349

ΑΠΔΠΧ 23/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση προς νοσοκομείο για χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης, προκειμένου να τεθεί ασθενής υπό δικαστική συμπαράσταση.

350

ΑΠΔΠΧ 26/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση προς ΙΚΑ, προκειμένου να χορηγήσει στοιχεία για πιθανή θεραπεία ή νοσηλεία ασθενούς λόγω κάκωσης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, προκειμένου να υπερασπιστεί ο αιτών τον εαυτό του επί μηνύσεως για σωματική βλάβη. 351

 

ΑΠΔΠΧ 32/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ο αιτών ζητά να λάβει από το ΙΚΑ πράξεις υγειονομικής επιτροπής που έκριναν την αδελφή του διανοητικά ανάπηρη, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει ενώπιον δικαστηρίου για να τη θέσει σε δικαστική συμπαράσταση.

352

ΑΠΔΠΧ 37/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Σύζυγος ζητά από ψυχιάτρους και ψυχοθεραπεύτρια που παρακολουθούσαν τη σύζυγό του βεβαιώσεις σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας της, προκειμένου να υποστηρίξει αίτηση που έχει υποβάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για επιστροφή των τέκνων του από την Αυστραλία στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή της Συμβάσεως για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (Σύμβαση της Χάγης του 1980), και να γίνουν άμεσες ενέργειες για τον ορισμό δικασίμου της υποθέσεως στα αυστραλιανά δικαστήρια.

354

ΑΠΔΠΧ 39/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ιατρός χειρουργός ζητά να λάβει από νοσοκομείο αντίγραφο ιατρικού φακέλου ασθενούς, για να αντικρούσει εναντίον του αγωγή της ασθενούς, με την οποία του αποδίδει ιατρικό σφάλμα.

357

ΑΠΔΠΧ 40/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ψυχίατρος ζητά να λάβει από το ΙΚΑ αντίγραφο ασφαλιστικού φακέλου ασθενούς, για να αντικρούσει εναντίον του αγωγή και μηνυτήρια αναφορά για υπερβολική χορήγηση φαρμάκων.

358

ΑΠΔΠΧ 41/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Δημόσια υπάλληλος άσκησε αγωγή κατά συναδέλφου της, διότι δημιουργεί ένα κλίμα εργασίας, το οποίο της επέφερε βλάβες στην υγεία της.

359

ΑΠΔΠΧ 45/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ασφαλιστική εταιρεία ζητά από νοσοκομείο στοιχεία νοσηλείας ασφαλισμένου της, προκειμένου να καταβάλει το ασφάλισμα.

362

ΑΠΔΠΧ 51/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ιατρός ζητά να λάβει από νοσοκομείο εξετάσεις και ιδιαίτερα αξονικές τομογραφίες εγκεφάλου και τραχήλου ασθενούς, προκειμένου να αντικρούσει εναντίον του αγωγή της ασθενούς, η οποία του αποδίδει ιατρικό σφάλμα.

363

ΑΠΔΠΧ 55/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ασφαλιστική εταιρεία ζητά από διευθύνσεις σχολείων στοιχεία για τη σωματική και νοητική ικανότητα μαθήτριας, προκειμένου να αντικρούσει εναντίον της αγωγή για σωματική βλάβη που προκλήθηκε στη μαθήτρια από ασφαλισμένο στην εταιρεία όχημα.

365

ΑΠΔΠΧ 67/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ο αιτών ζητά άδεια να λάβει από νοσοκομείο στοιχεία από το βιβλίο συμβάντων, και συγκεκριμένα ώρα προσέλευσης στο νοσοκομείο ατόμων, με τα οποία προηγουμένως είχε φιλονικήσει και ασκήθηκαν μεταξύ τους μηνύσεις για σωματικές βλάβες.

367

ΑΠΔΠΧ 75/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ο αιτών ζητά να λάβει από νοσοκομείο αντίγραφο ιατρικού φακέλου ασθενούς, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει για τη διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, για να αντικρούσει μήνυση για βαριά σωματική βλάβη εναντίον του.

369

ΑΠΔΠΧ 80/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Ο αιτών ζητά να λάβει από νοσοκομείο τον πλήρη φάκελο νοσηλείας γυναίκας και του νεογνού της, προκειμένου να αντικρούσει αγωγή αποζημίωσης εναντίον του, καθότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με θύμα την έγκυο γυναίκα, η οποία εξ αυτού του λόγου γέννησε πρόωρα, με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα υγείας στο βρέφος.

371

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΣτΕ 2394/2013 Πειθαρχικά γιατρών. Γιατροί ΕΣΥ. Προσφυγή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά απόφασης του ΚΕΣΥ, με την οποία κρίθηκε ότι γιατρός του ΕΣΥ δεν υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά της.

373

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΑΠ 880/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου για το θάνατο γυναίκας μετά τον τοκετό. Από τον έβδομο μήνα της κύησης, η έγκυος άρχισε να εμφανίζει κιρσούς στα κάτω άκρα, οι οποίοι σταδιακά επεκτάθηκαν, ενώ κατά τον ένατο μήνα είχαν μεγαλώσει και είχαν καταλάβει όλη την περιοχή των γεννητικών της οργάνων.

376

ΑΠ 971/2013 Ιατρική αμέλεια. Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου. Ευθύνη νευροχειρουργού, ο οποίος κλήθηκε να μεταβεί σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα από αυτό που εργαζόταν και να διενεργήσει κρανιοτομία σε ασθενή για την αφαίρεση κολλοειδούς κύστης της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου.

396

ΑΠ 1009/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη οδοντιάτρου, ο οποίος κατά την απονεύρωση του δεύτερου αριστερού κοπτήρα της άνω γνάθου και κατά τη διαδικασία αποστείρωσης του δοντιού, χρησιμοποιώντας προς τούτο υδροξείδιο του ασβεστίου, μία ιδιαίτερα καυστική ουσία, α) χρησιμοποίησε μεταλλική σύριγγα, που δεν ήταν κατάλληλη, β) δεν έλεγξε τη δυνατότητα έγχυσης του υλικού, γ) άσκησε μεγάλη πίεση στη σύριγγα λόγω δυσλειτουργίας της, αλλά και της εν τω μεταξύ πήξεως του υλικού, με αποτέλεσμα το υλικό να εκτοξευτεί με δύναμη και να εισέλθει στον αριστερό οφθαλμό της ασθενούς, προκαλώντας της έγκαυμα του κερατοειδούς και του επιπεφυκότος.

405

ΑΠ 1693/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη γιατρών σε αποζημίωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, σύμφωνα με το οποίο καθιερώνεται νόθος αντικειμενική ευθύνη, με την έννοια της αντιστροφής του βάρους αποδείξεως τόσο ως προς την υπαιτιότητα όσο και ως προς την παρανομία.

409

Google Ads