Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιαν./Μάρτιος 2014

Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - Ιαν./Μάρτιος 2014

ianouarios martios 2014

Περιεχόμενα 38ου Τεύχους

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

 

Χάρης Πολίτης, AIDS και ιατρική ευθύνη: Νέα κριτήρια για τη θανατηφόρα ασθένεια;, AIDS und ärztliche Haftung. Neue Kriterien für die tödliche Erkrankung. (München, 1986)

(Μελέτη του συγγραφέα στα γερμανικά και ελληνικά, σε συνεργασία με Νομική Σχολή Παν. Φραγκφούρτης (1986), όταν το AIDS ήταν θανατηφόρα ακόμη ασθένεια).

8-9

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ οικ. 232/02.01.2014

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012), όπως αυτές ισχύουν, σχετικά με την καταβολή του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή.

24

 

Υ.Α. οικ. 325/5851/Γ.Π./20.01.2014

ΦΕΚ Β’ 88/21.01.2014

Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων.

24

 

Υ.Α. Γ.Π./οικ. 12449/07.02.2014

ΦΕΚ Β’ 256/07.02.2014

Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β’ 64/16.01.2014, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων».

37

 

Υ.Α. Φ151/17897/Β6/07.02.2014

ΦΕΚ Β’ 358/14.02.2014

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

40

 

Ν. 4238/2014

ΦΕΚ Α’ 38/17.02.2014

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις.

46

 

Υ.Α. Υ1./Γ.Π. 114971/11.02.2014

ΦΕΚ Β’ 388/18.02.2014

Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

72

 

Ν. 4239/2014

ΦΕΚ Α’ 43/20.02.2014

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.

83

 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 5239/11.02.2014

ΦΕΚ Β’ 595/11.03.2014

Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ.

84

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Υ3/Γ.Π./οικ. 23726/17.03.2014

Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014-Διευκρινίσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ.

87

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΓ3δ/Γ.Π. οικ. 27826/31.03.2014

Εγκύκλιος για τα βιο-ομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα (bio-similars).

90

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

ΔΕφΘεσ 1275/2012 Άδεια ιατρικού επαγγέλματος. Αίτηση ακύρωσης κατά πράξης Νομάρχη, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος γιατρού. Η γιατρός υπέβαλε πτυχίο από Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας, το οποίο ήταν νόμιμο, αλλά η μετεγγραφή της στο Πανεπιστήμιο αυτό από άλλο Πανεπιστήμιο της ίδιας χώρας έγινε με πλαστά δικαιολογητικά.

92

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠ 1270/2012 Εργασιακά ιατρών. Ιατρός καρδιοχειρουργός προσελήφθη στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Ν.Π.Ι.Δ., με έγγραφη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πενταετούς διάρκειας. Μετά τη λήξη της σύμβασης συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Αργότερα, όταν του προτάθηκε, δεν υπέγραψε την ανανέωση της σύμβασης, διότι δεν συμφωνούσε με τη διάρκεια ανανέωσης. Ο γιατρός ζητά τις αποδοχές για το διάστημα που το Ωνάσειο δεν αποδεχόταν τις υπηρεσίες του.

96

 

ΣτΕ 804/2013 Αμοιβές ιατρών. ΙΚΑ. Αίτηση ακύρωσης συνταξιοδοτηθέντος βοηθού στην τακτική έδρα Πανεπιστημίου και μετέπειτα προσληφθέντος από το ΙΚΑ κατά απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε αίτησή του περί ένταξης στο ενιαίο μισθολόγιο των μονίμων υπαλλήλων του ΙΚΑ.

101

 

ΜΠρΠειρ 702/2013 Εργασιακά ιατρών. Αμοιβές ιατρών. Ιατρός πνευμονολόγος παρείχε τις υπηρεσίες του σε ιδιωτική κλινική σε ασθενείς της κλινικής και σε δικούς του ασθενείς. Στους δικούς του ασθενείς είχε συμφωνηθεί να εισπράττει η κλινική το αντίτιμο από τον ασθενή, να παρακρατά το δικό της ποσοστό και να αποδίδει στο γιατρό την αμοιβή του.

104

 

ΣτΕ 805/2013 Εργασιακά ιατρών. ΙΚΑ. Αίτηση ακύρωσης συνταξιοδοτηθέντος βοηθού στην τακτική έδρα Πανεπιστημίου και μετέπειτα προσληφθέντος από το ΙΚΑ κατά απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε αίτησή του περί μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου και μονιμοποίησής του.

106

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

 

ΔΕφΑθ 1564/2012 Αστική ευθύνη νοσοκομείων. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη λόγω ψευδών βεβαιώσεων και νόθευσης εγγράφων από όργανα του νοσοκομείου σχετικά με το θάνατο ασθενούς, ο οποίος προκλήθηκε από οξεία κάμψη του μυοκαρδίου συνεπεία λήψεως υπερδοσολογίας φαρμάκων.

108

 

ΠΟΙΝΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΑΠ 600/2013 Ποινικά γιατρών. Γιατροί ΙΚΑ. Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση από γιατρό του ΙΚΑ, ο οποίος προσκόμισε πλαστές συνταγές, μέσω φαρμακοποιών, στο ΙΚΑ.

111

 

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ-ΣΚΕΙΟΠΝΙ

 

ΣτΕ 1100/2013 Ιατροί ΕΣΥ. Εργασιακά ιατρών. Εφημερίες. Ιατρός του ΕΣΥ αποκλείστηκε από τις εφημερίες της κλινικής του και ορίστηκε να διενεργεί εφημερίες μόνο στα εξωτερικά ιατρεία, διότι η συμπεριφορά του προκαλούσε δυσλειτουργία στην κλινική.

115

 

ΣτΕ 1280/2013 Αμοιβές ιατρών. Ιατροί ΕΣΥ. Εφημερίες. Αγωγή ιατρών κατά νοσοκομείου, με την οποία ζητούν να επιδικασθεί ως αποζημίωση η διαφορά της υπερωριακής αποζημίωσης από εφημερίες ορισμένης χρονικής περιόδου.

119

 

ΔΕφΑθ 1359/2012 Συμβούλια κρίσεων. Ιατροί ΕΣΥ. Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής σε νοσοκομείο. Αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Ιατρών ΕΣΥ.

124

 

ΔΕφΑθ 1365/2012 Ειδικευόμενοι γιατροί. Ιατροί ΕΣΥ. Μη νόμιμη η άρνηση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να διορίσει γιατρό και να τον τοποθετήσει σε νοσοκομείο ως υπεράριθμο για λόγους υγείας, προκειμένου να συνεχίσει την ειδικότητά του στην Αφροδισιολογία-Δερματολογία, παρά την έγκριση του ΚΕΣΥ.

129

 

ΔΕφΑθ 1753/2012 Ιατροί ΕΣΥ. Εκθέσεις αξιολόγησης ιατρών ΕΣΥ. Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης Δ.Σ. νοσοκομείου περί αναβαθμολόγησης εκθέσεων αξιολόγησης.

131

 

ΔΕφΑθ 1756/2012 Συμβούλια κρίσεων. Ιατροί ΕΣΥ. Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Ουρολογίας σε νοσοκομείο.

133

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΑΠΔΠΧ

 

ΑΠΔΠΧ 1/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση σε ψυχιατρική κλινική για παροχή άδειας, προκειμένου να χορηγήσει βεβαίωση νοσηλείας ασθενούς σε τρίτο, για να τη χρησιμοποιήσει ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας σε μεταξύ τους εργατική διαφορά.

139

 

ΑΠΔΠΧ 2/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτησης συζύγου για την προσκόμιση και χρήση αντιγράφων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας του εν διαστάσει συζύγου της ενώπιον δικαστηρίου στη συζήτηση διαφοράς τους σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων και οποιασδήποτε άλλης οικογενειακής διαφοράς.

140

 

ΑΠΔΠΧ 7/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ασθενούς σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την κόρη της ενώπιον δικαστηρίου για τη θέση της μητέρας της σε δικαστική συμπαράσταση.

141

 

ΑΠΔΠΧ 9/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση σε δήμο, προκειμένου να χορηγήσει στοιχεία σχετικά με τα επιδόματα αναπηρίας, λόγω βαριά ασθένειας, που χορηγούσε σε ενήλικο, ώστε να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίου από τη μετέπειτα σύζυγο του πατέρα του σε διαφορά που αφορούσε την επιδίκαση διατροφής στο κοινό τους τέκνο γεννηθέν σε γάμο.

142

 

ΑΠΔΠΧ 11/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση προς νοσοκομείο για χορήγηση αντιγράφου φακέλου νοσηλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από σύζυγο κατά του συζύγου της σε διαφορά σχετικά με την επικοινωνία του τέκνου τους.

145

 

ΑΠΔΠΧ 12/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτημα προς νοσοκομείο από ιδιώτη γιατρό για χορήγηση ιατρικού φακέλου ασθενούς, προκειμένου να αντικρούσει αγωγή της ασθενούς εναντίον του, με την οποία τον κατηγορεί για ιατρικά σφάλματα κατά τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων στη χοληδόχο κύστη.

146

 

ΑΠΔΠΧ 13/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση σε κλινική για λήψη ιατρικών φακέλων νοσηλείας ασθενούς από γιατρό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αντίκρουση αγωγής του ασθενούς κατά του γιατρού, που αφορά ιατρική ευθύνη.

147

 

ΑΠΔΠΧ 14/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση σε νοσοκομείο για να χορηγήσει δελτία νοσηλείας και, αν δεν υπάρχουν, βεβαίωση που να πιστοποιεί τη μη ύπαρξη τέτοιων δελτίων και την αιτία αυτής.

148

 

ΑΠΔΠΧ 15/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Καταγγελία υπαλλήλου κατά Γενικού Επιτελείου Στρατού και Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Η καταγγελία αφορά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία συνίσταται στη διαβίβαση ιατρικής βεβαίωσης από το 251 ΓΝΑ στην Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού του ΓΕΣ και, εν συνεχεία, σε Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

150

 

ΑΠΔΠΧ 20/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Σε Γενική Συνέλευση μετόχων ιδιωτικής κλινικής, η αιτούσα την άδεια δήλωσε εναντίον γιατρού της κλινικής ότι δίνει εξιτήρια πριν την ολοκλήρωση της θεραπείας και διοχετεύει ασθενείς στην προσωπική του επιχείρηση, με αποτέλεσμα να διώκεται για δυσφήμηση και συκοφαντική δυσφήμηση.

155

 

ΑΠΔΠΧ 21/2013 Προσωπικά δεδομένα. Ιατρικά αρχεία. Αίτηση προς ψυχιατρικό νοσοκομείο, για να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης ασθενούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την κόρη της ενώπιον δικαστηρίου για τη θέση της σε δικαστική συμπαράσταση.

156

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΔΕφΑθ 2000/2012 Πειθαρχικά ιατρών. Ιατροί ΕΣΥ. Προσφυγή κατά αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Γιατρών ΕΣΥ, με την οποία επιβλήθηκε σε ιατρό, κατόπιν ένστασης κατά της απόφασης της Διοικήτριας του νοσοκομείου, η πειθαρχική ποινή της επίπληξης.

158

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

ΑΠ 1311/2012 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη αναισθησιολόγου και μαιευτήρα-χειρουργού, καθότι οι πράξεις και παραλείψεις τους από αμέλεια, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη χειρουργική επέμβαση τοκετού δια καισαρικής τομής, είχαν ως αποτέλεσμα αρχικά σοβαρές επιπλοκές και μετά εγκεφαλικές βλάβες και την περιέλευση της επιτόκου σε κατάσταση άγρυπνου κώματος.

162

 

ΔΕφΑθ 1578/2012 Πραγματογνωμοσύνη. Ιατρική αμέλεια. Αγωγή κατά νοσοκομείου για το θάνατο ασθενούς, ο οποίος χειρουργήθηκε για ανεύρυσμα αορτής, εισήχθη στη ΜΕΘ, διαπιστώθηκε θρόμβωση και χειρουργήθηκε εκ νέου και τελικά κατέληξε νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

186

 

ΑΠ 156/2013 Ιατρική αμέλεια. Έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου. Ευθύνη γυναικολόγου ιατρείων ΙΚΑ, την οποία επισκέφθηκε γυναίκα δύο φορές, αναφέροντας οξείς πόνους στο υπογάστριο, αμηνόρροια και αύξηση του σωματικού της βάρους, ούσα η ίδια σε αναπαραγωγική ηλικία, αλλά η γιατρός δεν προέβη στην πρόσφορη κλινική εξέταση και εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο.

192

 

ΑΠ 746/2013 Ιατρική αμέλεια. Ευθύνη γυναικολόγου, καθότι, σε χειρουργική επέμβαση αφαιρέσεως κύστεως ορώδους περιεχομένου δεξιάς ωοθήκης με συνοδή υφολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων, κατά τη σύγκλειση των «πετάλων» του «πλατέως συνδέσμου» με τη χρήση βελόνας συρραφής, παρεισέφρησαν στην περιοχή της συρραφής έλικες του λεπτού εντέρου της ασθενούς, με αποτέλεσμα να τρωθεί το λεπτό έντερο σε περιοχή του κοντά στη νήστιδα.

199

   

Google Ads